Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 08:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07.2018 r. do 28.08.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
gruntów nr 267 o pow. 0,2730 ha, nr 268 o pow. 0,2557 ha, nr 307 o pow. 0,5094 ha, nr 441/1 o pow. 0,5092 ha, nr 441/2 o pow. 0,1339 ha, nr 442 o pow. 0,3911 ha położonych w obrębie Sarbice Drugie stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.2.2018.DG z dnia 22.03.2018 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie