Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lipca 2019 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 16.07.2019 r. do 19.08.2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 327 o pow. 0,8700 ha położoną w obrębie /0023/ Marianów, stanowiący mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego
zn. GN-I.6620.5.92.2017.DG z dn. 08.02.2019r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie