Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2018 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający, celem zwiększenia liczby podmiotów mogących wziąć udział w przetargu, zmieni zapis dotyczący ofert częściowych oraz zmiany warunków technicznych. Takie rozwiązanie pozwoli na lepszą konkurencję ofert i zagwarantuje wykonanie zamówienia w określonym terminie. Obecnie rozwiązanie pozwala o staranie się jedynie duże firmy i wyklucza małe przedsiębiorstwa i jest bardzo rygorystyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych z uwagi na obowiązek uzyskania efektu całościowego, w przypadku podziału na części nie jest możliwe obciążenie skutkami za nie osiągnięcia efektu wykonawcy który nie wykonywał tej części, a osiągnięcie efektu całościowego gwarantuje uzyskania pomocy finansowe. Dlatego też skuteczne uzyskanie pomocy finansowej i dokonanie zapały wykonawcy jest możliwe jeżeli cały zakres jest wykonany i uzyskano zakładany efekt ekologiczny. Nie osiągnięcie tego efektu w części niweczy założenia projektu i powstaje brak możliwości sfinansowania zamówienia w całości.

Zamawiający wyraża natomiast zgodę na zmianę warunków technicznych.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

  • 1.Pkt. 9.4.2 a SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

wykaz dostaw wykonanych lub robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, roboty budowlane lub usługi były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

lub

Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

LUB

  • łącznie:

a.Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła,

oraz

b.Jedną dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła,

Wartość robót i dokumentacji (lit. a. i b.) łącznie wyniosła minimum 2 000 000,00 zł brutto.

  • Uwaga:
  • Zamawiający również uzna warunek za spełniony jeżeli w ramach w/w dostaw lub robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj lub łącznie robót budowalnych z usługami projektowymi wykonawca wykaże się dostawą wraz z montażem lub zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji na minimum 2 000 000,00 zł brutto jeżeli w ramach jednej umowy wykonał łącznie instalacje fotowoltaiczne oraz panele słoneczne i pompy ciepła.

Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

  • 2.Pkt. 9.4.3 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

  • 3.Pkt 13.1 oraz 13.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


13.1. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji) oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie z uwagi na określoną formę wynagrodzenia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

2.

Oświadczenia w oparciu o Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 4 SIWZ) dla składającego ofertę Wykonawcy oraz alternatywnie dla każdego konsorcjanta oraz podmiotu, który udostępnił zasoby temu Wykonawcy

3.

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

4.

Załącznik nr 1aWykaz osób do punktacji

5.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga pkt a) do d)”.

6.

Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej


13.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe -składane na wezwanie Zamawiającego

1.

Dowody, ze dostawy wykonane w pkt. 9.4.2. a) w okresie ostatnich 3 lat, zostały wykonane należycie

3.

Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3.

4.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (określone w pkt. 9.4.4. i kolejnych)

5.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4

7.

Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.

8.

Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.

9.

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ

10.

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ

11.

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – załącznik nr 6 do SIWZ

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie