Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2018 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców nr 1

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 20.06.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Nie otwierać przed 20.06.2018r. godz. 10:20”

2.treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10:00

3.treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 20.06.2018r.godz. 10:20.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie