Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 marca 2019 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 – dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ:

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 26.03.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:00.

2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019r., o godzinie 10:15w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie