Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lipca 2018 12:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy zakres robót obejmuje dostawę i montaż przekryć z TWS dla komór obiektu nr 4a, 4b Reaktor biologiczny; zgodnie z dokumentacją projektową rysunek K/4 Ob. nr 4A, 4B Reaktor biologiczny przekrycia występują na komorach KFI, KFII, KDNI, KDNII, KPDNI, KPDNII, KSI i KSII. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż przekryć z TWS

Przekrycia należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową (rys. T.6.1).

Zgodnie z rysunkiem T.6.1 przekrycia występują na obiektach: KS I, KS II, KDN I, KDN II, KPDN I, KPDN II, KF I, KF II.

W/w przekrycia należy uwzględnić w cenie oferty.

Zamawiający przypomina iż: Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie