Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2018 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców Nr 1

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1.Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie następujących branż:

a) sanitarnej,

b) ogólnobudowlanej,

c) elektrycznej,

d) drogowej.

3.1.2. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego – do dnia 30.11.2019 r.

3.1.3.Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.

3.1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

a)dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami,

b)Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności jej opisu z zapisami art. 29 ustawy w szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki towarowe.

c)bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

d)bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

e)w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji
o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

f)podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru,

g)dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

h)podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót,

i)udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego,

j)organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

k)kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,

l)akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę,

m)wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót,

n)żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

o)ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

p)dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą,

q)udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad,

r)potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia,

s)niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

t)udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

u)uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

v)rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

w)poświadczenie terminu zakończenia robót,

x)kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

y)rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

z)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

aa)uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,

bb)koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

cc)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

dd)przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,

ee)sporządzanie miesięcznych raportów z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych zadaniach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,

ff)obecność na budowie w sposób zapewniający nadzór nad inwestycją – przez co rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub koordynatora inspektorów nadzoru oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż; Inspektor nadzoru branży sanitarnej lub koordynator inspektorów nadzoru 5 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji, wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów) wymagana jest obecność każdego z inspektorów w wymiarze nie krótszym niż jeden raz w tygodniu w trakcie realizacji robót branżowych. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, dodatkowo inspektorzy nadzoru zobowiązani są do prowadzenia księgi obecności, z której będzie wynikał czas przebywania na budowie. Księga ta będzie znajdowała się w Dziale Inwestycji Inwestora, gdzie Inspektor zarejestruje podpisem swoje pojawienie się na budowie, a następnie wyjście z terenu budowy.

  • gg)nadzór nad prowadzeniem księgi obmiarów, dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych,
  • hh)uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą,
  • ii)udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją.

3.1.5. Opracowanie operatu kolaudacyjnego z zakresu nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

Zakres w/w inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łopusznie. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej http://bip.lopuszno.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-16 .

Do realizacji zamówienia wobec osób wymaganych nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy.

2.Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 b) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;

Koordynator – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:

wykształcenie wyższe techniczne;

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym co najmniej zarządzanie jedną (od rozpoczęcia do zakończenia robót) budową związaną z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM = 1000przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd= 300m3/d. o wartości minimum 4 000 000,00 zł

Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM =1000, przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd= 300 m3/d.i wartości robót minimum 4 000 000,00 zł,

Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wartości robót minimum 4 000 000,00 zł,

Inspektor nadzoru robót elektrycznych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót elektrycznych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wartości robót minimum 4 000 000,00 zł,

Inspektor nadzoru robót drogowych– wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót drogowych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową dróg i infrastruktury towarzyszącej o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł,

Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 27.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Nie otwierać przed 24.10.2018r. godz. 10:20”

2.treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 24.10.2018r. do godz. 10:00

3.treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 24.10.2018 r. godz. 10:20.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie