Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2018 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszczone zostanie składanie ofert częściowych. Rozwiązanie tego typu pozwoli zachować konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 2

Jednym z parametrów jaki jest wymagany przez Zamawiającego, to „Obudowa kolektorów aluminiowa wannowa wykonana z jednego arkusza”. Tak określony wymóg stanowi naruszenie konkurencyjności w przedmiotowym postepowaniu. Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych Zamawiający dopuścił do zastosowania kolektory z dowolnym typem aluminiowej obudowy kolektora, tj. typ / materiał odbudowy kolektora: odbudowa aluminiowa. Typ obudowy kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych danego producenta i nie warunkuje jakości, wydajności ani trwałości kolektora, gdyż te potwierdza każdorazowo certyfikat Solar Keymark, którego przedłożenia wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poza wannową obudową kolektora wykonaną z jednego arkusza blachy inny rodzaj obudowy pod warunkiem anodowania ramy kolektora w ciemnym jednolitym kolorze.

Pytanie 3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kolektora o układzie hydraulicznym meandrowym. Zwracamy uwagę, że tworzeniem barier ograniczających uczciwą konkurencję jest jednoznaczne wskazanie na wybór tylko jednego układu hydraulicznego kolektora, tj. układu meandrowego, nie dopuszczając do zastosowania równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego(!) układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: „ W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (...) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis (wymóg jednego układu hydraulicznego- przy. autora) w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne (...). Jeśli Zamawiający opisał konkretnie wymóg winien był dopuścić rozwiązania równoważne, zwłaszcza jeśli takie istnieją na rynku”. Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, Zamawiający wyeliminował pozbawiony zasadności zapis dotyczący konstrukcji orurowania kolektora słonecznego lub dopuścił jako równoważne zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydrauliczny

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga najlepszego rozwiązania dotyczącego odbioru ciepła z kolektora słonecznego tym samym pozostawia zapisy PFU bez zmian. Zamawiający wymaga, aby żywotność oraz sprawność urządzeń nie zakończyła się po upływie trwałości projektu lub gwarancji producenta.

Pytanie 4

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora słonecznego :

-powierzchnia czynna / absorbera: nie mniej niż 2,25 m2,

-sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 80,5%,

-współczynnika strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,6 W/(m2K),

-współczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,012 W/(m2K2).

Dla każdego kolektora słonecznego w dostępnych publicznie wynikach badań w ramach certyfikacji Solar Keymark, prezentowane są obliczone moce zawsze dla takich samych charakterystycznych warunków odniesienia, co także dla osób mniej zorientowanych umożliwia proste, jednoznaczne i bezpośrednie porównywanie mocy kolektorów, a w przypadku przedmiotowego postępowania ocenę spełnia wymaganych parametrów minimalnych. Postawienie wymagań co do wydajności kolektora słonecznego wyłącznie w postaci wymaganej mocy minimalnej kolektora, umożliwia Zamawiającemu uzyskanie kolektora o wyższej wydajności cieplnej i osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego niż wynika z wymagań opisanych w SIWZ. Jednocześnie zamawiający nie będzie ograniczał konkurencji, poprzez niedopuszczenie do zastosowania produktów o wyższej wydajności, co łatwo robić wprowadzając wiele szczegółowych parametrów, jak jest to zrobione w obecnej specyfikacji, na przykład w postaci współczynników sprawności. Parametry te osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na ich podstawie moc dla różnych warunków pracy pozwala na dokonanie obiektywnego porównania oferowanych kolektorów. Przyjęty opis przedmiotu zamówienia, z obecną treścią w zakresie kolektorów słonecznych narusza zasady konkurencji co jest sprzeczne z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, gdyż nie dopuszcza do zastosowania oferowanego przez nas kolektora lepszego, o wyższej wydajności cieplnej w każdych warunkach pracy. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie:

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia współczynniku strat nieliniowych a2 = 0,015 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymogi dotyczące parametrów kolektora bez zmian.

Pytanie 5

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia wymaga zastosowania zbiorników z izolacją bezfreonową, zwracamy uwagę, że Polsce nie ma zakazu dotyczącego wykorzystania systemu opartego o HFO ((związki chlorowcowe) a system oparty na HFO posiada duże lepsze parametry termiczne niż system wody dodatkowo aby spełniać bardzo restrykcyjne wymogi co do klas ErP zbiorniki muszą być izolowane w dwóch systemach HFO (związki chlorowcowe). W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zbiorników o niskiej zawartości chlorowców, które są obecnie standardem na rynku pod warunkiem zaoferowania zbiornika spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania przez podgrzewacz solarny izolacji bezfreonowej. Zamawiający natomiast wymaga, aby zbiornik solarny wykonany został w klasie energetycznej A lub posiadał współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika na poziomie:

− maksymalnie 0,0205 W/mK przy ΔT = 10 °C,

− maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT = 30 °C

wg normy EN 12664:2001 lub równoważnej, potwierdzony przez akredytowane laboratorium.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury karbowane ze stali nierdzewnej z grubością otuliny min. 13 mm, izolacją kauczukową, o dopuszczalnym zakresie temperatur do +150°C, współczynniku przewodzenia ciepła A=0,042 W/(m*K) w temp. 40°C, odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj izolacji której wytrzymałość temperaturowa nie jest gorsza niż temperatura stagnacji kolektora.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o wskazanie na jakim etapie postępowania wymagane będzie przedstawienie kart katalogowych oraz certyfikatów dotyczących kolektorów słonecznych

Odpowiedź:

Przed podpisaniem umowy, patrz odpowiedź na pytanie 54

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania równoważnego w przypadku wykorzystania orurowania ze stali nierdzewnej karbowanej o korzystniejszych parametrach technicznych niż te opisane w projekcie.

Mając na uwadze powyższe chodzi o zastosowanie orurowania charakteryzującego się temperaturą roboczą w zakresie od -60°C do 220°C (chwilowo do 230°C) o przewodności cieplnej na poziomie A 40°C = 0,035

Izolacja o której mowa powyżej wykonana jest z włókniny poliestrowej o grubości 10mm i zabezpieczona jest dodatkowo folią z filtrem UV chroniącą także przed uszkodzeniami mechanicznym. Mniejsza średnica, przewodu to niebagatelna korzyść i ułatwienie zarówno przy montażu jak i w trakcie użytkowania, ponieważ znacząco zmniejsza się zużycie przestrzeni w kanałach w których prowadzona jest droga obiegu glikolowego.

Należy także podkreślić fakt iż opisywany powyżej materiał izolacyjny posiada certyfikat klasy reakcji na ogień wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 który wymagany jest w budownictwie przy stosowaniu izolacji wewnątrz budynków.

Zamawiający powinien mieć na uwadze, że takiego warunku nie spełnia większość izolacji oferowanych obecnie na rynku w tym izolacje kauczukowe EPDM. Stosowanie materiałów izolacyjnych nie posiadających właściwych badań klasy reakcji na ogień (certyfikat) w myśl obowiązujących przepisów może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe w budynkach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj izolacji której wytrzymałość temperaturowa nie jest gorsza niż temperatura stagnacji kolektora.

Pytanie 9

Prosimy o informacje w ilu egzemplarzach wymagane będzie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przygotowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, zaś dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedstawienie zdolności technicznej i zawodowej w Wykazie dostaw po przez przedstawienie przez Wykonawcę samych dostaw z montażem na określoną w SIWZ kwotę (bez potwierdzania referencji z zakresu wykonywania dokumentacji projektowej).

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 9.4.2 a) SIWZ:

Należy przedłożyć

wykaz dostaw wykonanych lub robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, roboty budowlane lub usługi były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

lub

Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

LUB

 • łącznie:

a.Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła,

oraz

b.Jedną dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub paneli słonecznych i/lub pomp ciepła,

Wartość robót i dokumentacji (lit.a. i b.) łącznie wyniosła minimum2 000 000,00 zł brutto.

Pytanie 11

Prosimy o ponowną analizę zapisów dotyczących wymogu dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności. Wiele podobnego typu inwestycji realizowanych jest z powodzeniem bez udziału tego typu osób, dzięki czemu Wykonawca może obniżyć koszty swojej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez Zmian

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane zabezpieczenie umowy wynosi zgodnie z jej wzorem 5 % wartości zamówienia brutto.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie będzie wynosiło 10 %, Zamawiający dokonuje modyfikacji §13 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ...................- PLN (słownie: ....................................................................................................../100).

Pytanie 13

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy jeśli odpowiednie przepisy nie nakładają takiego obowiązku dla realizacji podobnego typu inwestycji.

Odpowiedź:

Użyte sformułowanie „Dziennik budowy” ma na celu stworzenie właściwej kontroli nad realizowanym montażem. Do wskazanego dziennika budowy nie maja zastosowania przepisy o nadzorze budowlanym i nie wymaga rejestracji.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dużych pomp ciepła do podgrzewu CO zamawiający wymaga jedynie dostawę pompy ciepła oraz urządzeń sterujących i ładujących zbiornik do CWU oraz zbiornika buforowego. Wszystkie instalacje podłączenia drugiego źródła ciepła do bufora lub wężownicy zbiornika CWU są w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zakresu Wykonawcy jest podłączenie zbiornika CWU, bufora CO, pompy ciepła oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy pompy ciepła. Ponadto Wykonawca ma w obowiązku podłączyć elementy instalacji do istniejących w pomieszczeniu mediów instalacji CO i CWU.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dużych pomp ciepła do podgrzewu CO wszystkie dodatkowe pompy i instalacje podłączone do nowoprojektowanego bufora nie wliczając urządzeń ładujących z pompy ciepła są w gestii Właściciela budynku oraz także podłączenie ich też nie jest objęte przedmiotem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest podłączenie pompy ciepła oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy pompy ciepła. Ponadto Wykonawca ma w obowiązku podłączyć elementy instalacji do istniejących w pomieszczeniu mediów instalacji CO i CWU.

Pytanie 16

Prosimy o podanie potwierdzenie, że Zamawiający niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy mailem zwrotnym otrzymanie elektronicznego JEDZ przesłanego również przy pomocy poczty elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdzi otrzymanie JEDZA jeżeli wykonawca wskaże w treści wiadomości chęć otrzymania potwierdzenia.

Pytanie 17

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza w dokumentacji zbiorniki stalowe pokryte emalią chronione anoda magnezową o pojemności nie mniejszej niż wymagane w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zbiorniki stalowe emaliowane chronione anodą magnezowa.

Pytanie 18

Prosimy o uznanie równoważności rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C zgodnej z normą PN-EN 12667:2002

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w instalacjach solarnych.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia nie leży po stronie Beneficjenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga reduktora ciśnienia, jeżeli Wykonawca stwierdzi zbyt wysokie ciśnienie w instalacji wówczas ewentualny koszt zakup reduktora leży w gestii Użytkownika, zaś jego montaż leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta

Odpowiedź:

Podłączenie górnej wężownicy w pompach ciepła i instalacji solarnej wraz z zaworem klapowym chroniącym przed wypływem ciepła ze zbiornika oraz zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w obowiązku Wykonawcy.

Pytanie 22

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez wolny kanał wentylacyjny? Jeśli tak po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – Wykonawcy czy Użytkownika instalacji?

Odpowiedź:

Opinia kominiarska jest wymagana jeżeli Wykonawca będzie sprowadzał rury instalacji solarnej poprzez szyb wentylacyjny czynny.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego nie jest objęta projektem.

Pytanie 24

Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Przygotowanie instalacji elektrycznej należy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż powyższe przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż instalacji na gruncie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż powyższe ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 27

Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wśród budynków zakwalifikowanych do projektu nie ma budynków będących pod ochroną lub stojących w strefie konserwatora zabytków

Pytanie 28

Prosimy o zmianę formularza ofertowego zawierającego dodatkowo cenę za wykonanie instalacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza ofertowego.

Pytanie 29

Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie to przedmiotem uzgodnień z właścicielami nieruchomości.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Sterownik solarny musi posiadać możliwość zliczania ciepła oraz możliwość odczytania wytworzonej energii z podziałem na lata przez okres co najmniej 5 lat.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sterowniki posiadające funkcję zliczania uzysków energii poprzez różnice temperatur zamiast ciepłomierzy czy przepływomierzy elektronicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Sterownik solarny musi posiadać możliwość zliczania ciepła oraz możliwość odczytania wytworzonej energii z podziałem na lata przez okres co najmniej 5 lat.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika cwu w instalacji solarnej i pompy ciepła leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż demontaż istniejącego zbiornika CWU leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że pompa ciepła może posiadać zewnętrzny licznik ciepła którego odczyt będzie odczytać z zamontowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zarówno dla podgrzewacza solarnego jak i pompy ciepła.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza pobierania powietrza do pompy ciepła z zewnątrz budynku natomiast wyrzut powietrza może odbywać się w pomieszczeniu posadowienia pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby pobór powietrza i wyrzut odbywał się na zewnątrz budynku kanałami wentylacyjnymi co najmniej o średnicy wylotowej i wlotowej pompy ciepła.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej kolektora słonecznego wraz z certyfikatem Solar Keymark, karty katalogowej pompy ciepła oraz karty katalogowej modułu fotowoltaicznego i falownika w celu weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź:

Doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 38:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w punkcie „Wymagania dla Wykonawcy, urządzeń, wykonania i odbioru robót” jest zapis (strona 19 PFU): „Instalacja będzie pracować bezobsługowo w systemie automatycznym, trzeba zabezpieczyć ją przed brakiem zasilania elektrycznego” Prosimy o wyjaśnienie której instalacji dotyczy ten zapis instalacji dla pomp CWU czy instalacji dla pomp grzewczych CO i CWU? Dodatkowo prosimy o określenie sposobu w jaki należy zabezpieczyć instalację przed brakiem zasilania elektrycznego i/lub podanie wytycznych do wykonania tego zakresu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia przed zanikiem zasilania. Instalacja elektryczna ma być udostępniona przez Właściciela budynku i ewentualny koszt UPS leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie 39:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w podanych parametrach dla falowników jeśli chodzi o wartości sprawności europejskiej i maksymalnej, zgodnie z tabelą w PFU wartości sprawności europejskiej zostały podane wyższe niż sprawności maksymalnej, w rzeczywistości u wszystkich producentów jest odwrotnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza poprawki dotyczące sprawności do tabeli opisującej parametry falownika. Pozostałe parametry dotyczące falowników pozostają bez zmian.

Minimalna moc instalacji PV [kWp]

2 – 2,99

2,5-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

11-
Minimalna moc wyjściowa AC [kW]

2,2

2,5

3

4

5

7

8

9

12


Liczba faz zasilających

1

1

3

3

3

3

3

3

3


Sprawność europejska [%]

96,8

96,8

97,8

97,8

97,8

97,8

98

98

98


Sprawność maksymalna [%]

97,6

97,6

98,3

98,3

98,3

98,3

98,4

98,4

98,4


Monitorowanie impedancji izolacji DC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


Wbudowany RCD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


Temperatura robocza [°C]

-20~+60

-20~+60

-25~+60

-25~+60

-25~+60

-25~+60

-25~+60

-25~+60

-25~+60


Waga [kg]

9,5

9,5

23

23

23

26

26

26

26


Gwarancja fabryczna [lat]

10

10

10

10

10

10

10

10

10


Rozłącznik DC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


Napięcie pracy MPPT [V]

100-580

100-580

190-750

190-750

240-750

285-750

330-800

380-800

380-800


Liczba wejść MPPT (min)

1

1

2

2

2

2

2

2

2


Klasa ochrony

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65


Pytanie 40:

Zamawiający podał moce pomp dla CO i CWU w wartościach 16, 20, 25, 40 kW, prosimy o uszczegółowienie i podanie przy jakich warunkach (punktach pracy) mają być osiągnięte te moce np. A2/W35, A7/W35, A10/W35.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga A7/W35.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że parametry falowników podane w tabeli na stronie 11 PFU zostały prawidłowo przypisane dla mocy konkretnych falowników (czy nie nastąpiły jakieś omyłki lub przesunięcia), np. jeśli chodzi o napięcia pracy MPPT, sprawności, wagi i inne.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 42:

Czy do zadania zostały zakwalifikowane budynki Beneficjentów, które na dzień montażu instalacji nie będą jeszcze zamieszkałe lub użytkowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ montaż instalacji dotyczy budynków gospodarczych i mieszkalnych.

Pytanie 43:

Czy w zakresie budynków zakwalifikowanych do projektu znajdują się budynki będące pod ochroną lub stojące w strefie konserwatora zabytków? Jeśli tak to ile jest takich budynków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wśród budynków zakwalifikowanych do projektu nie ma budynków będących pod ochroną lub stojących w strefie konserwatora zabytków.

Pytanie 44:

Czy powierzchnia użytkowa obiektów (budynków mieszkalnych), dla których należy wykonać instalacje przekracza 300m2. Jeśli tak to ile jest takich obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych nie przekracza 300m2.

Pytanie 45:

Czy dopuszcza się prowadzenie przewodów solarnych w murowanych kanałach (przewodach) wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że przewód wentylacyjny nie będzie służył do wentylacji kotłowni oraz nie zaburzy pracy wentylacji pomieszczeń użytkowych.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie ewentualnej opinii kominiarskiej przy prowadzeniu rurociągów solarnych przewodem kominowym jest po stronie Beneficjenta?

Odpowiedź:

uzyskanie ewentualnej opinii kominiarskiej przy prowadzeniu rurociągów solarnych przewodem kominowym jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uszkodzenia urządzenia przez Beneficjenta lub czynniki, na które Wykonawca nie mógł mieć wpływu jak np. jakość dostarczanego prądu, warunki atmosferyczne lub jakość wody, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i koszty wymiany wraz z zakupem nowego urządzenia zostaną przeniesione na Beneficjenta.

Odpowiedź:

Za uszkodzenia powstałe tylko i wyłącznie w wyniku warunków atmosferycznych Wykonawca nie będzie odpowiadał.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej liczby paneli fotowoltaicznych dla poszczególnych lokalizacji przy założeniu zachowania łącznej mocy instalacji określonej w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający dopuści przy wypełnianiu dokumentu JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, wypełnienie tylko sekcji a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, bez wypełniania sekcji A-D?

Odpowiedź:

W dokumencie JEDZ należy wypełnić sekcję A-D z podaniem wszystkich wymaganych w SIWZ informacji,.

Pytanie 50:

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i w jakim zakresie miały być wykonany (jeżeli będzie wymagany) operat geodezyjny o którym mowa w punkcie 23 SIWZ

Odpowiedź:

Operat geodezyjny będzie wymagany dla instalacji montowanych na gruncie.

Pytanie 51:

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej wysokości miałoby być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy? W SIWZ jest mowa o 10 % ceny oferty, a we wzorze umowy o 5 %.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 12

Pytanie 52:

Prosimy o wyjaśnienie czy okres rękojmi jest równy 24 miesiące (zgodnie z punktem 1 paragrafu 19 wzoru umowy) czy jest równy okresowi udzielonej gwarancji?

Odpowiedź:

Okres rękojmi i gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Zapis w paragrafie 19 pkt. 1 zostanie poprawiony zgodnie z zaoferowaną przez Wykonawcę rękojmią i gwarancją.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji:

 • pkt. 8.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
 • Wymagane terminy - rękojmi wynosi minimum 24 miesiące i gwarancji jakości minimum 24 miesiące na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie.
 • pkt. 22.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

22.4Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cbx 60

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

-60 wskaźnik stały

60 %

60 pkt

2

Okres wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:

poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona

 • 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
 • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt.

48 miesięcy , wykonawca otrzyma – 20 pkt

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym

20%

20 pkt

3

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:

Kierownik robót (jeżeli był wymagany przez Inwestora)

Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) przy budowie, przebudowie instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła każda z inwestycji o wartości ponad 700 000,00 zł brutto w ilości:

 • 1 inwestycja – 0 pkt.
 • 2 inwestycje – 10 pkt.
 • 3 i więcej inwestycji – 20 pkt

Informację należy wskazać załączniku nr 1a, który należy złożyć wraz z ofertą.

Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

20%

20 pkt.

Pytanie 53:

Prosimy o wyjaśnienie na jaka kwotę ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca? W punkcie 9.4.3 SIWZ jest informacja o 3 000 000,00 zł, a we wzorze umowy w paragrafie 9 jest zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty”

Odpowiedź:

Zapisy wskazane w pkt. 9.4.3 dotyczą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, natomiast w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

Pytanie 54:

Czy do oferty należy dołączyć jakieś dokumenty techniczne urządzeń np. paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych? Jeśli tak, to jakie dokumenty i dla jakich urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga do złożenia wraz z ofertą żadnych dokumentów technicznych.

Natomiast przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia :

dokumenty potwierdzające dla a) instalacji fotowoltaicznej:

- kartę katalogową panelu oraz falownika

- aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego panelu fotowoltaicznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym

b) instalacji kolektorów słonecznych:

- karta katalogowa kolektora oraz zbiornika solarnego

- pełne sprawozdanie z badań kolektora potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie funkcjonalno-użytkowym

- Aktualny europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę

certyfikującą

c) pomp ciepła:

- karta katalogowa dla pompy do podgrzewu CWU

- karta katalogowa dla pompy pod podgrzewu CO i CWU

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 23.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

23.1Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

23.1.1.Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

23.1.2.Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

23.1.3.Szczegółową kalkulację cenową dla każdej instalacji wymienionej w PFU.

23.1.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem producenta i modelu oferowanych elementów instalacji.

 • 23.1.5. dokumenty potwierdzające dla :
 • a) instalacji fotowoltaicznej:
 • - kartę katalogową panelu oraz falownika
 • - aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego panelu fotowoltaicznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym
 • b) instalacji kolektorów słonecznych:
 • - karta katalogowa kolektora oraz zbiornika solarnego
 • - pełne sprawozdanie z badań kolektora potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie funkcjonalno-użytkowym
 • - Aktualny europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę
 • certyfikującą
 • c) pomp ciepła:
 • - karta katalogowa dla pompy do podgrzewu CWU
 • - karta katalogowa dla pompy pod podgrzewu CO i CWU

Wykonawca po zakończeniu robót sporządzi i przekaże zamawiającemu operat geodezyjny powykonawczy wykonanych robót jeżeli będzie wymagany.

Pytanie 55:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (str. 14) jest informacja że kolektory słoneczne mają posiadać „aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą” dalej jest też zapis o posiadaniu certyfikatu Solar Keymark który jest potwierdzeniem zgodności z normami i wynika z tego, że zapisy PFU się dublują. Czy zatem posiadanie certyfikatu Solar Keymark będzie wystarczającym potwierdzeniem spełnienia wymogów Zamawiającego co do kolektorów słonecznych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 54

Pytanie 56:

Prosimy o podanie jakie są obowiązki i zakresy prac właściciela/użytkowania budynku przy wykonywaniu w tym budynku instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Przy wykonywaniu instalacji fotowoltaicznej do zakresu prac właściciela budynku jest wysprzątanie pomieszczenia wraz z jego udostępnieniem do montażu falownika.

Pytanie 57:

Prosimy o podanie jakie są obowiązki i zakresy prac właściciela/użytkowania budynku przy wykonywaniu w tym budynku instalacji kolektorów słonecznych?

Odpowiedź:

Przy wykonywaniu instalacji solarnej po stronie właściciela budynku jest wysprzątanie pomieszczenia wraz z jego udostępnieniem do montażu zbiornika solarnego.

Pytanie 58:

Prosimy o podanie jakie są obowiązki i zakresy prac właściciela/użytkowania budynku przy wykonywaniu w tym budynku instalacji pomp ciepła?

Odpowiedź:

Przy wykonywaniu instalacji pompy ciepła do zakresu prac właściciela budynku jest wysprzątanie pomieszczenia wraz z jego udostępnieniem do montażu zbiornika pompy ciepła.

Pytanie 59:

Zgodnie z zapisem (strona 13) PFU „Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentacje danych dotyczących wyprodukowanej energii”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby funkcję licznika ciepła pełnił sterownik solarny? (Większość sterowników solarnych posiada możliwość zliczania ciepła i prezentacji danych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zliczanie ciepła przez sterownik solarny.

Pytanie 60:

Prosimy o podanie informacji w jaki sposób Zamawiający zapewni serwisowanie instalacji po odbiorach instalacji? Czy będzie to osobna umowa serwisowa na wykonywanie przeglądów serwisowych po zakończeniu zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania umowy serwis zapewnił Wykonawca.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna wymiana glikolu w instalacjach solarnych nie jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany glikolu.

Pytanie 62:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej dla których zakres pracy temperatur powietrza zewnętrznego wynosi - 5 do + 35 oC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kaskady (dwa mniejsze urządzenia) pomp ciepła w instalacjach gdzie mają być przewidziane pompy ciepła o mocach 25 i 40 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań kaskadowych.

Pytanie 64:

Czy pompy ciepła dla CWU (2 kW) mają być połączone z innym istniejącym źródłem ciepła np. kotłem, czy mają pracować samodzielnie (niezależnie od innych źródeł) na potrzeby CWU

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia pompy ciepła oraz zbiornika solarnego do innego źródła ciepła.

Pytanie 65:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym przy wymogach dla pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej jest zapis „Każda instalacja pompy ciepła będzie miała moc powyżej 2,0 kW (moc liczona ze wszystkimi elementami grzejnymi)". Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „moc liczona ze wszystkimi elementami grzejnymi”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż moc pompy ciepła powyżej 2,0 kW oznacza łączną moc urządzenia wraz z niezbędną armaturą (grzałka) umożliwiającą dogrzew wody użytkowej w momentach zwiększonego zapotrzebowania na CWU oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Pytanie 66:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego zakresu parametru dla modułów fotowoltaicznych „napięcie jałowe Voc” na zakres 37.8V-39V. Wskazujemy, że rozszerzając zakres tego parametru Zamawiający dopuści zastosowanie modułów czołowych producentów co zwiększy konkurencyjność i wpłynie na uzyskanie atrakcyjniejszej ceny w ofercie przetargowej i nie spowoduje ograniczenia uczciwej konkurencji co było by sprzeczne z zapisami ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji technicznej, na rynku istnieje wiele urządzeń spełniających wymagane parametry techniczne.

Pytanie 67:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego zakresu parametru dla modułów fotowoltaicznych „napięcie maksymalne pracy Vmax” na zakres 31.0V-32.0V. Wskazujemy, że rozszerzając zakres tego parametru Zamawiający dopuści zastosowanie modułów czołowych producentów co zwiększy konkurencyjność i wpłynie na uzyskanie atrakcyjniejszej ceny w ofercie przetargowej i nie spowoduje ograniczenia uczciwej konkurencji co było by sprzeczne z zapisami ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji technicznej, na rynku istnieje wiele urządzeń spełniających wymagane parametry techniczne.

Pytanie 68:

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie parametru dotyczącego wagi dla falowników. Zwracamy uwagę, że waga falownika nie jest parametrem technicznym wpływającym na pracę urządzenia, a tym bardziej nie ma wpływu na efektywność jego wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapisy dotyczące wagi falownika.

Pytanie 69:

Prosimy o informację, czy stosując falownik jednofazowy o napięciu pracy MPPT w zakresie 100-550 V zostanie spełniony parametr jaki został umieszczony w PFU czyli 100-580 V?

Odpowiedź:

Wartość napięcia pracy Mppt została podana jako 100-580V, należy przez to rozumieć, że inwerter powinien rozpoczynać pracę na napięciach nie większych niż 100V a kończyć na napięciach nie mniejszych od 580V, dlatego też proponowany przez pytającego falownik posiada zbyt niskie napięcie pracy Mppt i falownik nie może zostać dopuszczony do postępowania.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 06.11.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

„Nie otwierać przed 06.11.2018 r. godz. 10:15”.

2.treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 06.11.2018r. do godz. 10:00

3.treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 06.11.2018 r. godz. 10:15.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie