Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie, co będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę żądania od Wykonawcy dostarczenia pojemnika dla Właściciela nieruchomości do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – dot. zapisu w pkt. III ppkt. 2 OPZ.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy żądania wstawienia pojemnika w przypadku złożenia nowej deklaracji i uruchomienia odbioru z nowego adresu.

Pytanie 2

W charakterystyce przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno (7 720 osób) wg danych ze złożonych deklaracji.

Jaka jest liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Łopuszno?

Odpowiedź:

9052 mieszkańców (stan na 06.12.2018 r.) – meldunek stały

Pytanie 3

W charakterystyce przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy Łopuszno

- Pytanie: Ile nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych znajduje się w każdej ze wskazanych przez Zamawiającego miejscowości?

Odpowiedź:

Szczegółowy opis zawiera pkt III „Charakterystyka Gminy „w SIWZ, zabudowa wielorodzinna występuje wyłącznie w miejscowości Łopuszno (4 lokalizacje), Lasocin
(1 lokalizacja, dwa budynki wielorodzinne) Nowek (1 lokalizacja)

- Pytanie: Ile osób zamieszkuje/jest zameldowanych w każdej ze wskazanej przez Zamawiającego miejscowości?

Odpowiedź:

Ilość mieszkańców znajduje się pod adresem:

http://www.lopuszno.pl/samorzad/ludnosc#title-section

- Pytanie:

Ile nieruchomości na terenie każdej ze wskazanych przez Zamawiającego miejscowości zadeklarowało prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów?

Odpowiedź

Zamawiający posiada ogólne dane z terenu całej Gminy.

Pytanie 4

Zamawiający wskazał, że pojemniki wolnostojące powinny być wyposażone w kółka oraz szczelną zamykaną klapę, oraz spełniać normy techniczne”. Prosimy o wskazanie konkretnej normy/norm, które mają spełnić dostarczone przez Wykonawcę pojemniki?

Odpowiedź:

Pojemnik na odpady komunalne zmieszane powinien spełniać następujące warunki:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego ( zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo),
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • pojemnik musi posiadać pokrywę,
  • musi zawierać kółka.

Zamawiający będzie zwracał uwagę na w/w warunki. Zamawiający w zapisie nie wskazał konkretnej normy, pojemniki muszą być dopuszczone do stosowania we wskazanym celu i nie określił tutaj konkretnej normy.

Pytanie 5

Zamawiający wskazał, że ilość odpadów wywiezionych od Właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wyniosła 823 Mg i była wyższa o 1^% w stosunku do ilości odebranej w roku 2016.

- Pytanie: Ile spośród wywiezionych odpadów komunalnych stanowiły poszczególne frakcje zbierane selektywnie, a ile było odebranych zmieszanych odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w SIWZ wzrost o 16 %

Ilości poszczególnych frakcji zawiera Analiza gospodarki odpadami, która stanowi Zał. Nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy po „,” w zdaniu w pkt. 7.8. powinien znajdować się jeszcze jakiś zapis? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

NIE

Pytanie 7

Zapis w pkt. 7.9. jest nieprecyzyjny. Prosimy o wyjaśnienie zapisu.

Odpowiedź:

Zapis brzmi:

„7.9. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych do nieselektywnej zbiórki odpadów,”

Zapis powinien brzmieć”

„7.9. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych w pojemniki do nieselektywnej zbiórki odpadów,”

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie konkretnego terminu, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali sposób postępowania z odpadami, dot. zapisu w pkt. 8.3

Odpowiedź

Zapis brzmi:

„8.3 Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali sposób postępowania z odpadami Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu Umowy,:

Zapis uściślono o następujące brzmienie:

„8.3 Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali sposób postępowania z odpadami Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu Umowy, w terminie pozwalającym Wykonawcy na świadczenie usługi i posiadanie wiedzy do wykonania obowiązków określonych w pkt 8.2 SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeładowywania na bazie Wykonawcy, odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę z terenu Gminy Łopuszna, pod rygorem posiadania przez Wykonawcę na terenie jego bazy wagi zapewniającej możliwość dokładnej ewidencji przewożonych odpadów z terenu Gminy Łopuszno odpadów?

Odpowiedź:

Nie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie