Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2018 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców nr 2

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienie warunków udziału w postępowaniu posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków dla powyżej 2000 RLM o przepustowości 9 000 m3/d i wartości brutto 3 234 555,67 zł.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść pkt. 9.4. a) SIWZ

1.treść pkt. 9.4.2 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową jednej oczyszczalni ścieków dla minimum 2000 RLM. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum3 000 000,00 zł brutto.

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 20.06.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

2.treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI EUSTACHÓW

„Nie otwierać przed 20.06.2018 r. godz. 10:15”.

3.treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w- sekretariat, w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10:00

4.treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 20.06.2018 r. o godz. 10:15

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie