Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Informacja dla Wykonawców Nr 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I częśćI

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o zmianę treści §1 Umowy ust. 2:

„Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej części umowy dokumentacją, obejmująca:

1)Projekt budowlany;

2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)Przedmiar robót.”

na następującą:

„Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, wg. podanej poniżej hierarchii ważności dokumentów, określa dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej części umowy dokumentacją, obejmująca:

 • 1)Projekt budowlany;

2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)Przedmiar robót.”

Wnosimy o ustalenie hierarchii ważności dokumentów, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o zmianę treści §1 Umowy ust. 8:

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy wharmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.”

na następującą:

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy wharmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.”

Wyznaczenie tak krótkiego terminu dla Wykonawcy, nie w każdej sytuacji będzie możliwe do dotrzymania. Wnosimy o wydłużenie terminu, który będzie zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji § 1 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy wharmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o zmianę treści §3 Umowy ust. 2 oraz ust. 3:

„2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.”

 • na następującą:

„2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą z winy Wykonawcy szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z winy Wykonawcy szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.”

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za powstałe szkody i straty nie wynikające z jego winy, a powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż z chwilą przekazania placu budowy za wszystkie następstwa na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca

Pytanie nr 4:

Wnosimy o zmianę treści §3 Umowy ust. 5:

„Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.”

na następującą:

„Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor jest zobowiązany do odbioru robót w terminie 3 dni, od powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.”

Powyższe jest niezbędne, aby nie opóźniać realizacji robót w sytuacji, kiedy z jakiś względów Inspektor nadzoru nie przystąpi do odbioru prac w określonym terminie, co przy obecnym zapisie uniemożliwia nam realizowanie dalszych robót, a tym samym grozi przekroczeniem terminu końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Wnosimy o zmianę treści §8 Umowy ust. 3 oraz ust. 4:

„3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.”

na następującą:

„3. W uzasadnionych przypadkach, wyspecyfikowanych w SIWZ na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem, który zaakceptuje lub odrzuci wniosek w terminie 7 dni, od jego otrzymania. W przypadku braku zajęcia stanowiska przez Inspektora, uznaje się że materiał lub urządzenie zostały zaakceptowane.”

To, jakie wyroby podlegają certyfikacji określa na gruncie prawa polskiego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem. W związku z faktem, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem nie dla wszystkich materiałów budowlanych wydawane są certyfikaty (a dotyczy to wielu materiałów używanych do kanalizacji, takich jak studzienki, włazy, kanały odwadniające – zgodnie z zał. 1 do Rozporządzenia), zapis SIWZ w obecnym brzmieniu jest sprzeczny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Dodatkowo stwierdzamy, iż pierwotny zapis ust. 3 niniejszego paragrafu, może prowadzić do powstania sporów, w jakim zakresie Zamawiający będzie wymagać dodatkowych badań laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż użyte sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach” oznacza, że do dodatkowych badań może dojść tylko w uzasadnionych przypadkach np. nie dostarczenie certyfikatów, lub w przypadku w którym certyfikaty będą budziły wątpliwości.

Zamawiającemu nie są znane przypadki aby na rynku występowały materiały budowalne w tym studzienki, włazy, kanały odwadniające dla których nie jest wymagana certyfikacja. Wskazana grupa materiałów jest wymieniona w załączniku nr 1 przywołanego w pytaniu rozporządzenia dla których obowiązkowe jest sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych (po. 18 załącznika nr 1)

Pytanie nr 6:

Wnosimy o usunięcie treści §13 Umowy ust. 3 w całości, ponieważ art. 149 ust. 1 ustawy PZP daje Wykonawcy możliwość zmiany formy zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapis ust. 3 nie powoduje braku możliwości zmiany formy zabezpieczenia

Pytanie nr 7:

Wnosimy o zmianę treści §14 Umowy w zakresie hierarchii ważności dokumentów w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w nawiązaniu do pytania nr 1 dotyczącego treści §1 ust. 2

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Wnosimy o zmianę treści §15 Umowy ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6

„4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron.

5.Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.”

 • na następującą:

„4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 7 dni od daty przekazania zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron.

5.Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.”

Uważamy, iż nie usunięcie wszystkich wad przez Wykonawcę nie może w konsekwencji prowadzić do odmowy odbioru przez Zamawiającego. Jest to naruszenie zasady równowagi Stron i współżycia społecznego. Z aktualnej treści w/w zapisu wynika, iż Zamawiający może odmówić odbioru (a w konsekwencji rozliczenia robót), w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nadających się do usunięcia. Zamawiający jest więc uprawniony do takiego działania, nawet jeśli stwierdzone wady nie są istotne.Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego oraz aktualnym orzecznictwem sądów, wystąpienie jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy o roboty budowlane nie upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru, skutkującego brakiem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, chyba, że są to wady istotne. Powyższe stanowisko potwierdzają m.in. następujące wyroki: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007: „ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c.”; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12: „Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru”; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt I ACa 1046/12: „Przez wykonanie – oddanie dzieła (odpowiednio robót budowlanych) rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez dzieło lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i niedoróbek”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazany termin 14 dni jest terminem granicznym, w którym Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych, co nie oznacza, że nie posiada uprawnienia do rozpoczęcia czynności wcześniej.

Pytanie nr 9:

Wnosimy o zmianę treści §15 Umowy ust. 4

„W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.”

na następującą:

„W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych kilkukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie)z wyznaczonym terminem 14 dni na zastosowanie się do wezwania Zamawiającego , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.”

Obecny zapis stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego i równowagi Stron Umowy. Zamawiający posiada szereg uprawnień (np. możliwość naliczenia kar, wprowadzenia wykonawstwa zastępczego i skorzystania z zabezpieczenia), które pozwalają „mobilizować” Wykonawcę. Wprowadzenie sankcji w postaci możliwości odstąpienia od umowy po dwukrotnym wezwaniu. W przypadku utrzymania zapisu w pierwotnej treści, mógłby on w przypadku powstania sporu sądowego zostać uznany, za nieważny.

Odpowiedź:

W skazanym w pytaniu § 15 ust 4 znajdują się inne zapisy niż wskazane w pytaniu.

Jeżeli Wykonawca miał na myśli § 17 to Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe powiadomienie, gdyż w § 17 jest mowa o dwukrotnym wezwaniu.

W wyniku zadanego pytania dostrzeżono błąd formalno-prawny polegający na braku wyznaczonenia termin do dostąpienia, dlatego też zmodyfikowana § 20 ust. 2 poprzez dodanie pkt. 6 o treści:

Okoliczności o których mowa w § 17

Pytanie nr 10:

Wnosimy o zmianę treści §18 Umowy ust. 4

„Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.”

na następującą:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, oraz przy uwzględnieniu dostępności materiałów i warunków techniczno-organizacyjnych,Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.”

Wnosimy o dostosowanie zapisu do treści §18 ust. 5 pkt. 6

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o zdefiniowanie słowa „konserwacja” w treści §18 Umowy ust. 8

„W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego.”

Obecny zapis może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, w przypadku powstania sporu.

Odpowiedź:

Generalnie użyte sformułowanie sprowadza się do zapewnienia pełnej sprawności urządzeń i sieci bez żadnych wad i przestojów zachowują przy tym wymogi wykonywania bieżących przeglądów
i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 12:

Wnosimy o zmianę treści §18 Umowy ust. 12

„Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.”

Wnosimy o dostosowanie w/w zapisu do treści §18 ust. 5 pkt. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż nie rozumie o co chodzi pytającemu. W ocenie Zamawiającego zapisy są spójne.

Pytanie nr 13:

Wnosimy o zmianę treści §19 Umowy ust. 1 pkt. od 1 do 10

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wterminie cząstkowym lub końcowym o wynikającego z harmonogramu finansowo rzeczowegow wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

 • 3)za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 • 4)za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do poprawienia w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia.
 • 5)za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

6)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

7)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

8)za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

9)za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych);

10)za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;”

na następującą:

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wterminie cząstkowym lub końcowym o wynikającego z harmonogramu finansowo rzeczowegow wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

 • 3)za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 • 4)za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do poprawienia w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia.
 • 5)za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

6)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

7)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

8)za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

9)za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych);

10)za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;”

Zamawiający dysponuje szerokim katalogiem kar wobec Wykonawcy. W celu zachowania pozoru równowagi Stron, wnosimy o zmniejszenie wysokości kar dla Wykonawcy. Pozostawienie kar umownych na obecnym poziomie, mogło by spowodować ew. późniejsze „miarkowanie”, przy powstaniu ewentualnego sporu sądowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Co do zasady kary umowne mają charakter prewencyjny.

Pytanie nr 14:

Wnosimy o zmianę treści §20 Umowy ust. 2 pkt. 4

„Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo rzeczowego.”

na następującą:

„Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 30 dni z realizacją harmonogramu finansowo rzeczowego, po uprzednim pisemnym wezwaniu.”

Wnosimy o zmianę zapisu, zgodnie z argumentacją podaną w pytaniu nr 13.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił dokumentację na stronie w dniu 12.02.2019r.

Pytanie nr 16:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji (oddzielnego opracowania) na część inwestycji prowadzonej w pasie drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił dokumentację na stronie w dniu 13.02.2019r.

Pytanie nr 17:

Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia poprzez wyspecyfikowanie odcinków kanalizacji objętych postępowaniem przez podanie numerów studni (od-do). Analiza udostępnionej dokumentacji projektowej (część rysunkowa) wykazała poniżej wymienione rozbieżności.

 • Kanał
 • Ilość wg SIWZ i Przedmiaru robót
 • Ilość wg dokumentacji projektowej (PW) cz.rys.
 • PVC 200 mm
 • 2884,50 m
 • 2855,50 m
 • PVC 160 mm (przyłącza+odgałęzienia)
 • 1630,00 m
 • 1078,50 m

Przy Kontrakcie ryczałtowym konieczne jest jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć długości zgodnie z częścią rysunkową.

Pytanie nr 18:

W Przedmiarze robót pozycjedotyczące robót ziemnych nie uwzględniono robót ziemnych dla odcinka kanalizacji tłocznej ok.315 mb, która nie jest prowadzona w jednym wykopie z kanałem grawitacyjnym. Prosimy o korektę Przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiar zmieniony– uwzględniono wykop pod RT.

Pytanie nr 19:

Następujące odcinki kanalizacji :

A1.11-A1.11.3 , A1.10-A1.10.3 , A5.16-A5.17 , A6.7.1-2– A6.7.1-3, A5.9-A5.9.1 są zaprojektowane w drogach gruntowych utwardzonych. Prosimy o podanie zasad odtworzenia nawierzchni tych dróg po wykonaniu kanalizacji. W jakiej technologii wykonane są te drogi i jak należy je odtworzyć ?

Odpowiedź:

Przedmiar zmieniony– dodano pozycję odtworzenie dróg gruntowych

Pytanie nr 20:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania stwierdzamy , że w udostępnionym Przedmiarze robót brak pozycji na odtworzenie dróg gruntowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar zmieniony– dodano pozycję odtworzenie dróg gruntowych

Pytanie nr 21:

W Rozdziale 9 Przedmiaru robót występują pozycje na odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienie , której drogi (jakiego odcinka robót) dotyczą te pozycje.

Odpowiedź:

Przedmiar zmieniony– dodano pozycję odtworzenie dróg gruntowych

Pytanie nr 22:

W związku z faktem że trasa kanalizacji przebiega w pasach dróg gminnych i drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej, prosimy o informację kto; Zamawiający , czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń (kanały) w pasie tych dróg przez okres realizacji inwestycji oraz za ewentualne zajęcie pasa drogowego związane z realizacją Kontraktu. Jeżeli koszty te leżą po stronie Wykonawcy , prosimy o podanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach gminnych.

Odpowiedź:

Opłaty za umieszczenie urządzeń (kanały) w pasach drogowych ponosi Inwestor. Natomiast za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji będą naliczane opłaty w drogach gminnych za 1m2 za każdy dzień zajęcia:

1.chodnik – 1,00 zł

2.jezdni do 20% szerokości – 1,00 zł

3.jezdni powyżej20% do 50% szerokości – 1,50 zł

4.jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 3,00 zł

5.pozostałych elementów pasa drogowego – 0,50 zł

Za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach powiatowych i wojewódzkich będą pobierane przez ustawowego zarządcę drogi. Stawki nie są znane Zamawiającemu.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych występujących na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej na wejście w teren i budowę kanalizacji. Czy w związku z realizacją inwestycji na terenach prywatnych dróg i działek Wykonawcy będą ponosić koszty ich zajęcia. Jeśli tak , to jakie ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych występujących na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej na wejście w teren i budowę kanalizacji.

Pytanie nr 24:

W ramach realizacji inwestycji kanalizacyjnej należy dostarczyć pompownie ścieków Ps3 i Ps8. Prosimy informację, jakie wymagania stawia Zamawiający w kwestii sterowania i monitoringu pracą pompowni. Czy ma ona współpracować z jakimś istniejącym na terenie Gminysystemem monitoringu; jeśli tak proszę określić jego parametry.

Odpowiedź:

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca przy zamawianiu przepompowni powinien podać firmę obsługującą monitoring na terenie gminy w celu ustalenia między tą firmą a dostawcą i wykonawcą przepompowni i zarazem szafy fabrycznej tej pompowni podając w jakie urządzenia dla potrzeb monitoringu ma wyposażyć zamawianą aby były kompatybilne do współpracy z istniejącym monitoringiem firmy obsługującą ten monitoring.

Pytanie nr 25:

Prosimy o udostępnienie warunków zasilania dla pompowni Ps8 ,omyłkowo udostępniono warunki dla pompowni Ps9.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza warunki zasilania dla pompowni Ps8.

Pytanie nr 26:

Czy przedmiotem zamówienia jest zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego , jeśli tak, proszę precyzyjnie określić jego parametry ?

Odpowiedź:

Przewoźny agregat prądotwórczy jest konieczny do rezerwowego zasilania pompowni na czas braku zasilania z sieci energetyki w przypadku (awarii, remontu itp. Jeżeli Inwestor ( Gmina) posiada przewoźny agregat prądotwórczy o takiej lub większej mocy to nie ma potrzeby zakupu agregatu bo zakłada się że jednocześnie nie muszą występować awarie więcej niż jedna pompowni

Jeżeli Inwestor nie posiada żadnego przewoźny agregat prądotwórczy to wtedy konieczny jest jego zakup

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie że przyłącza elektryczne do tablic licznikowych pompowni Ps3 i Ps8 wraz z złączami kablowo pomiarowymi zostaną wykonane przez Zakład Energetyczny , a w zakresie Wykonawcyjest doprowadzenie WLZ od tablicy licznikowej do tablicy sterowniczej pompowni oraz wykonanie oświetlenia placu pompowni.

Odpowiedź:

Pompownie P3 i P8 zasilane zgodnie z warunkami zasilnia ze złącz kablowo pomiarowych ZKP

Projekt zasilania złącza ZKP, złącze ZKP wraz z pomiarem (licznikiem) i zabezpieczeniem jest projektowane przez inne biuro na zlecenie zakładu energetycznego. Nasz projekt ujmuje zasilanie ( linie kablową zalicznikową tzw WLZ) od zabezpieczenia w złączu ZKP do szafy pompowni. Jest to linia zalicznikowa i jest ona własnością inwestora.

Zgodnie z warunkami linia zalicznikowa własność inwestora i obsługiwana przez inwestora nie podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym, jedynie kierownik budowy winien zgłosić do RE wykonanie tej linii i wymagane dokumenty do zainstalowania licznika

Pytanie nr 28:

W opisie technicznym PW określono , że do wykonania inwestycji należy zastosować rury PVC z wydłużonym kielichem; ST tego wymagania nie potwierdza. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania rur z wydłużonym kielichem.

Odpowiedź:

Konieczne jest zastosowanie rur w wydłużonym kielichem.

Pytanie nr 29:

PW wymaga , aby studnie betonowe od zewnątrz zabezpieczać poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P lub innym równoważnym środkiem. Obecnie producenci studni nie stosują i nie wymagają stosowanie zewnętrznej izolacji powłokowej dla studni betonowych. Wnioskujemy , aby Zamawiający odstąpił od w/w wymogu. Wykonywanie izolacji powłokowych studni na placu budowy jest kłopotliwe i czasochłonne , co może mieć negatywny wpływ na ciągłość realizacji robót.

Odpowiedź:

Można odstąpić od wymogu zabezpieczenia studni zewnętrzną izolacją powłokową dla studni betonowych o ile studnie takie będą posiadać certyfikat, w którym będzie zapis o braku konieczności stosowania powłoki izolacji zewnętrznej.

Pytanie nr 30:

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego (publikowanej w dniu 11.02.2019 r) na pytanie dotyczące możliwości wystawiania faktur w okresach miesięcznych , prosimy o informację na jakie minimalne okresy fakturowania wykonanych robót Zamawiający wyrazi zgodę. Informacja ta jest istotna dla Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego , gdyż składając ofertę Wykonawcamusi mieć świadomość przez jaki okres będzie zmuszony kredytować Zamawiającego aby koszt tego kredytowania uwzględnić w cenie ofertowej. Może być również tak , że Wykonawca uzna , że nie będzie w stanie unieść kosztów zbyt długiego kredytowania budowy i zdecyduje , aby nie brać udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust 1, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych, nie częściej niż jeden raz w kwartale.

Pytanie nr 31:

W Projekcie Wykonawczym p. 4.3.3 jak i na profilu podłużnym, występują zawory odpowietrzające na rurociągu tłocznym zamontowane w studniach betonowych fi 1200 mm. w ilości 7 szt. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający Zamieszcza Poprawiony przedmiar z uwzględnieniem zaworów odpowietrzających w studniach szt. 7. – pozycja 59 w przedmiarze

Pytanie nr 32:

W przedmiarze robót poz. 58 występują studnie rozprężne fi 1000 mm w ilości 4 szt. Skąd taka ilość jeżeli są 2 rurociągi tłoczne fi 63 i 180 mm

Odpowiedź:

Pozycja 58 w przedmiarze zmieniona ilość studni rozprężnych jest 2, było 4.

Pytanie nr 33:

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych w trakcie wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, jeżeli tak to w jakiej wysokości

Odpowiedź:

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych w trakcie wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Patrz pytanie i odpowiedź nr 22.

Pytanie nr 34:

Zamawiający określił jako warunek udziału w postępowaniu, wykonanie przez Wykonawcę - "Jednej lub dwóch robót budowlanych związanych z budową lub przebudową kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości minimum 4 500 000,00 zł (brutto)

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże poświadczenie wykonania robót budowlanych gdzie :

-jedno poświadczenie zawiera wykonanie poszczególnych robót: sieć wodociągowa na kwotę 3 089 403,19 zł brutto, kanalizacja deszczowa na kwotę 589 413,80 zł brutto łącznie wartość robót wyniosła 3 678 816,99 zł brutto

- drugie poświadczenie zawiera wykonanie robót kanalizacji sanitarnej gdzie wartość zamówienia wyniosła 1 386 483,66 zł netto (zasada odwrotnego obciążenia)

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie prowadzonego postępowania nie jest uprawniony do oceny doświadczenia Wykonawcy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie