Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 maja 2019 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W ŁOPUSZNIE O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOPUSZNO ZA 2018 ROK

Zgodnie z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatruje Rada Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, jako pierwszy dokument przed absolutorium.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mieszkańcy gminy w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. „Raport o stanie Gminy Łopuszno za 2018 rok”–będzie przedstawiony na sesji Rady Gminy w Łopusznie w dniu 30 maja 2019r. /czwartek/. Pisemne zgłoszenie udziału w debacie mieszkańcy mogą składać najpóźniej w dniu 29 maja 2019r./środa/ w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łopusznie to jest od godziny 8.00 do godziny 16.00. Planowana sesja, na której Rada Gminy w Łopusznie będzie rozpatrywać „Raport o stanie Gminy Łopuszno za 2018 rok” – odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2019 r. Dokładny termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie