Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Informacja z otwarcia ofert

do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późniejszymi zmianami) poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 20.02.2018 r. o godz. 12:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 289.260,00 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta Nr 1 złożona przez:

INSTAL Szubińska Elżbieta

ul. Wyszyńskiego 106

08-400 Garwolin

Z ceną brutto: 338.550,60 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 4,50 kWh/d

Oferta Nr 2 złożona przez:

P.H.U. „IMPET”

ul. Kalwaryjska 25

30-504 Kraków

Z ceną brutto: 398.999,70 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 5,0 kWh/d

Oferta Nr 3 złożona przez:

WOBET – HYDRET Sp. J. Cichecki

Wola Grzymkowa 25a

95-070 Aleksandrów Łódzki

Z ceną brutto: 284.745,00 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 6,95 kWh/d

Oferta Nr 4 złożona przez:

Delfin Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

Z ceną brutto: 269.000,00 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 4,88 kWh/d

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie