Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 marca 2018 12:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb

Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 08.03.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 595.400,00 zł brutto w tym Część 1
i Część 2 – 250.000,00 zł brutto, Część 3 – 230.000,00 zł brutto, Część 4 – 115.400,00 zł brutto.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej rękojmi:

Oferta Nr 1 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część 3 - z ceną brutto: 243.724,60 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część 4 – z ceną brutto: 97.690,32 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Część 1 - z ceną brutto: 84091,31 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część 2 - z ceną brutto: 143.322,37 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część 3 - z ceną brutto: 229.893,03 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część 4 - z ceną brutto: 100.936,88 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta Nr 3 złożona przez:

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Przedborska 84

29-100 Włoszczowa

Część 1 - z ceną brutto: 96.737,54 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część 2 – z ceną brutto: 161.921,19 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie