Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 czerwca 2018 13:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 8 104 000,01 zł brutto

Nr oferty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji jakości

e-mail

1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A.

ul. Energetyków 4

97-300 Piotrków Trybunalski

15 965 400,00 zł

60 msc

sekretariat@piomel.pl

2

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.

ul. Warszawska 109

28-366 Małogoszcz

15 922 350,00 zł

60 msc

zurip@zurip.eu

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie