Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2018 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T wm. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T wm. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 01.10.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie Nr 1 – 50 352,00 zł brutto

Zadanie Nr 2 – 163 670,00 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej gwarancji:

Oferta Nr 1 złożona przez:

DK – BRUK

Dominik Kucharski

Budzisław 24

26-234 Słupia Konecka

Zadanie Nr 1 z ceną brutto: 67.505,48 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 4 lata

Zadanie Nr 2 z ceną brutto: 227.172,44 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 4 lata

Oferta Nr 2 złożona przez:

F.H.U. ROBERT – BRUK

Robert Domagała

Barycz 11, 26-070 Łopuszno

Zadanie Nr 1 z ceną brutto: 125,00 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 3 lata

Zadanie Nr 2 z ceną brutto: 120,00 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 3 lata

Oferta Nr 3 złożona przez:

NATUR – BRUK – WIJAS

Jarosław Wijas

Ul. Konarskiego 46, 28-366 Małogoszcz

Zadanie Nr 2 z ceną brutto: 217.623,14 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 4 lata

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik Nr 3 do SIWZ.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie