Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 października 2018 12:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeszów, Gmina Łopuszno

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017.1579 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 402.012,00 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej gwarancji:


Oferta Nr 1 złożona przez:

Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna

Jarosław Gołda, Wojciech Mąka

ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice

z ceną brutto: 662.641,98 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 2 złożona przez:

BERATEN

inż. Suliga Paweł

Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko

z ceną brutto: 608.722,26 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy


Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe

KOMPLEKS Sławomir Mróz

ul. Działkowa 4A, 26-026 Morawica

z ceną brutto: 757.967,38 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 4 złożona przez:

Hurtownia i Usługi Budowlane

EKO BUD Bogdan Wójcik

Aleja Jana Pawła II 61 lok. 32

01-031 Warszawa

z ceną brutto: 542.355,45 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik Nr 5 do SIWZ.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie