Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 sierpnia 2017 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb.

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00mb

Informacja z otwarcia ofert

do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb.

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00mb

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20115 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Łopusznie: 194.300,21 zł brutto

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Górny Bór w Łopusznie: 63.564,69 zł brutto

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki: 80.979,10 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej rękojmi:

Oferta Nr 1 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb z ceną brutto: 111.573,55 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki (160 mb) z ceną brutto: 137.727,77 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta Nr 2 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb z ceną brutto: 73.311,02 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie