Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2019 12:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów: działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno, długość 339,00 mb

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2018.1986 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 11:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 135.646,80 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu udzielonej gwarancji:

Oferta Nr 1 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

z ceną brutto: 160.547,10 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

z ceną brutto: 143.850,85 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 3 złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

STRABAG Sp. z o.o. Oddział Kielce – Radom

Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

z ceną brutto: 254.136,49 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 4 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

z ceną brutto: 124.456,72 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


Oferta Nr 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12

29-100 Włoszczowa

z ceną brutto: 122.074,57 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy


UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik Nr 3 do SIWZ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie