Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2017 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Informacja z otwarcia ofert

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Łopuszno na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2015.2164 ze zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4.

Postępowanie dotyczy: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.09.2017 r. o godzinie 10:15.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 317.194,51 zł brutto

Oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

  • 1.

Creative and Future Sp. z o.o.

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

716.306,44 zł

48 miesięcy

  • 2.

EKO BUD Hurtownia i Usługi Budowlane, ul. Arkuszowa 106A, 01-934 Warszawa

370.000,00 zł

48 miesięcy

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie