Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2018 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Informacja z otwarcia ofert

do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.01.2018 r. o godz. 12:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 289.260,00 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta Nr 1 złożona przez:

AQUATECH S.A.

ul. Złota 7 lok. 18

00-019 Warszawa

Z ceną brutto: 289.050,00 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 0,00 kWh/d

Oferta Nr 2 złożona przez:

EKOFIRMA Przemysław Gruszka

ul. Boksycka 153A

27-415 Kunów

Z ceną brutto: 145.140,00 zł

Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 78 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag).

Czas usunięcia awarii Zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie/czasie 8 godz.

Średniodobowe max. zużycie energii elektrycznej na dobę 4,6 kWh/d

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie