Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2018 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno

Informacja z otwarcia ofert

do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.01.2018 r. o godz. 12:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.595.091,00 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta Nr 1 złożona przez:

AQUATECH S.A.

ul. Złota 7 lok. 18

00-019 Warszawa

Z ceną brutto: 1.487.161,12 zł

Na wykonanie przedmiotu oferty oferujemy 6 lat gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Czas usunięcia Zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w terminie 8 godz.

Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem (liczone od górnej krawędzi zbiornika do poziomu gruntu)wynosi:0,76 m,

- max średniodobowe zużycie energii elektrycznej 1,04 kWh/dobę,

- usuwanie osadu nadmiernego 1 raz/12 m-cy eksploatacji

Oferta Nr 2 złożona przez:

EKOFIRMA Przemysław Gruszka

ul. Boksycka 153A

27-415 Kunów

Z ceną brutto: 1.495.025,82 zł

Na wykonanie przedmiotu oferty oferujemy 6 lat gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Czas usunięcia Zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w terminie – nie podano

Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem (liczone od górnej krawędzi zbiornika do poziomu gruntu)wynosi:1,0 m,

- max średniodobowe zużycie energii elektrycznej 0,61 kWh/dobę,

- usuwanie osadu nadmiernego 1 raz/12 m-cy eksploatacji

Oferta Nr 3 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Delfin Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce

Partner: Ekosystemy Magdalena Gil

Grójec 30, 27-440 Ćmielów

Z ceną brutto: 1.468.699,46 zł

Na wykonanie przedmiotu oferty oferujemy 6 lat gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Czas usunięcia Zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w terminie – 8 godz.

Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem (liczone od górnej krawędzi zbiornika do poziomu gruntu)wynosi:1,2 m,

- max średniodobowe zużycie energii elektrycznej 0,32 kWh/dobę,

- usuwanie osadu nadmiernego 1 raz/12 m-cy eksploatacji

Oferta Nr 4 złożona przez:

Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych

Zbigniew Ćwikła

23-425 Biszcza, Biszcza 292b

Z ceną brutto: 1.698.574,53 zł

Na wykonanie przedmiotu oferty oferujemy 6 lat gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Czas usunięcia Zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w terminie – 8 godz.

Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem (liczone od górnej krawędzi zbiornika do poziomu gruntu)wynosi:1,0 m,

- max średniodobowe zużycie energii elektrycznej 0,31 kWh/dobę,

- usuwanie osadu nadmiernego 1 raz/12 m-cy eksploatacji

UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie