Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym polegającej na:

przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (poprzednio użytkowanych, jako jadalnia, kuchnia i magazyn podręczny) na potrzeby sali dydaktycznej dla klasy „0” z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi wraz z niezbędnymi urządzeniami,
w istniejącej szkole podstawowej na działce Nr 994 położonej w miejscowości Gnieździska, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
.

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.), oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia,
że wydana została: DECYZJA Nr 02/2018 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.02.2018 z dnia 26.07.2018r. dla Pani mgr Małgorzaty Treli, Dyrektor – Szkoły im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,

Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno, działającej w imieniu i na rzecz Gmina Łopuszno – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,
Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:


przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (poprzednio użytkowanych, jako jadalnia, kuchnia i magazyn podręczny) na potrzeby sali dydaktycznej dla klasy „0” z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi wraz z niezbędnymi urządzeniami,
w istniejącej szkole podstawowej na działce Nr 994 położonej w miejscowości Gnieździska, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym (pokój Nr 21) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie