Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2018 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 28.09.2018r. i uzupełniony dnia 02.10.2018r. przez P. Bartosza Dziewięckiego pełnomocnika reprezentującego inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 51,26-110 Skarżysko – Kamienna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie stacji transformatorowej Marianów Cegielnia wraz z linią SN i nN w miejscowości Marianów gmina Łopuszno”. W miejsce zdemontowanej stacji trafo oraz linii SN typu AFI od słupa Nr 20 do istniejącej stacji przewidzianej do demontażu planowane są nowoprojektowane urządzenia które w całości mieszczą się na części działek oznaczonych numerami : 191/1, 190, 187/15 i 187/17 położonych w m. Marianów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Planowane urządzenia do realizacji to:

- Bud. kontenerowej stacji trafo na działce nr 187/9,

-Bud. linii kablowej SN do zasilania proj. stacji trafo,

-Bud. linii kablowej nN od proj. stacji trafo do słupa nr 1 oraz do złącza kablowo-pomiarowego,

-Bud. linii kablowej nN ( dwa kable nN ) od proj. złącza kablowo-pomiarowego do połączenia
z istniejącym kablami nN ( będą wykorzystane jako kable zalicznikowe ).

Lokalizacja inwestycji na części działek Nr: 191/1, 190, 187/15 i 187/17 położonych w miejscowości Marianów

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie