Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2018 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), orazart.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zm. ). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że została wydana: DECYZJA Nr 05/2018 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.05.2018 z dnia 24.12.2018r, dla Pana Artura Gigielewicz Wspólnika Spółki Jawnej „ Delfin Sp. z o.o.”, ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, działającego na rzecz i w imieniu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, o ustaleniu warunków i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej:

- oczyszczalni ścieków 50 RLM – do 5 m3/d, realizowanej w technologii hybrydowej ze z złożem biologicznym wspomaganym osadem czynnym wraz z kanalizacją sanitarną obsługująca istniejące budynki mieszkalne oraz instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzysząca,

obejmującą realizację następujących obiektów:

-zbiornik podziemny podzielony na 4 komory

-poletko żwirowo-trzcinowe,

-kanalizacja sanitarna ø 200 mm,

-kanalizacja sanitarna max ø 110 mm,

-drenaż ø 110.

Położenie oczyszczalni na działkach ewidencyjnych o nr ewidencyjnych : 753/11 i 753/18, obręb 0021 Lasocin, – w miejscowości Lasocin gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi i oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym, ( pokój Nr 21 ) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie