Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2017 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że na wniosek z dnia 17.11.2017r., złożony przez Pana Wiesława Gałkę – Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, reprezentującego Gminę Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, została wydana: DECYZJA Nr 07/2017 Wójta Gminy Łopuszno, Znak: GI-6733.07.2017 z dnia 28.12.2017r., w sprawie – ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia „Piotrowiec 501” od istniejącego słupa Nr 12/8 wzdłuż drogi gminnej, ul. Wesoła w miejscowości Piotrowiec (dz. Nr 551/2)

Lokalizacja inwestycji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Nr540/1, 540/2, 541/2, 542, 543, 544, 545/2, 546, 547, 548, 549, 550– położonych w miejscowości Piotrowiec, obręb 0033 Piotrowiec, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyski.

USTALA SIĘ

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na:

Budowie oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia „Piotrowiec 501” od istniejącego słupa Nr 12/8 wzdłuż drogi gminnej, ul. Wesoła w miejscowości Piotrowiec (dz. Nr 551/2)

na działkach nr ew. 540/1, 540/2, 541/2, 542, 543, 544, 545/2, 546, 547, 548, 549, 550 – w miejscowości Piotrowiec, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienia bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie