Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2018 16:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), orazart.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 24.01.2018r, na wniosek złożony przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie, Antonielów 26 A, 26-070 Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowiec o długości około 500mb oraz wymaganymi przejściami pod drogą gminną i wymaganą infrastrukturą. Projektowany odcinek sieci wodociągowej obejmuje odcinek od działki 537 do kierunku drogi powiatowej przez wieś Piotrowiec do działki 596/2.

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 536/3, 537,538/4, 551/2,556, 557, 558, 562/1, 562/2, 565, 568, 571, 574, 540/2, 541/2, 542, 543, 544, 577, 580, 583, 586, 588, 590, 592, 594, 596/1położonych w miejscowości Piotrowiec, obręb 0033 Piotrowiec, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyski.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie