Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lipca 2017 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia, że dnia 19.07.2017r, na wniosek z dnia 27.06.2017r. złożony przez Gminę Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- budowie, oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia ,,Fanisławice 1 ‘’od istniejącego słupa Nr 27/7 wzdłuż drogi powiatowej Nr 0396T (dz. Nr 198)

- na działkach nr ewid. 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 948, 292, 821 – w miejscowości Fanisławice, gmina Łopuszno, woj. świętokrzyskie.

Inwestycja jest inwestycją celu publicznego, gdyż ma służyć ogółowi społeczeństwa, zarówno istniejącym jak i nowoprojektowanym odbiorcom energii elektrycznej i umożliwi rozwój pobliskich terenów zagrodowo siedliskowych oraz zwiększy niezawodność ich zasilania.

Obiekt będzie służył poprawie parametrów dostarczanej do odbiorców energii elektrycznej oraz umożliwi przyłączenie do sieci nowych budynków i zwiększenia mocy istniejących odbiorcom na terenie miejscowości Fanisławice.

Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości Fanisławice – gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Wykaz działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 948, 292, 821,na których prowadzona będzie inwestycja w miejscowości Fanisławice obręb 0011, – gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie