Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2019 21:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 23.07.2019 r., na wniosek: Pana Jacka Palacza Kierownika SZGK w Antonielowie 26A, 26-070 Łopuszno działającego na rzecz i w imieniu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielów 26A, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy Ø 90 o dł. około 230 mb., wraz z osprzętem oraz hydrantami przeciw pożarowymi. Lokalizacja sieci wodociągowej realizowana będzie w działkach oznaczonych Nr: 301/4, 301/5, 341/1, 341/2, 345/2, 347/2, 350/3, 350/4, 401/3 zlokalizowanych w miejscowości Łopuszno, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do w/w działek z drogi wojewódzkiej Nr 786 ( ul. Włoszczowska), działkami o numerach ewidencyjnych: 401/3, 350/3, 301/4 na drogę gminną – o numerze ewidencyjnym działki 301/5 położonych w miejscowości Łopuszno, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.


Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 301/4, 301/5, 341/1, 341/2, 345/2, 347/2, 350/3, 350/4, 401/3 położonych w miejscowości Łopuszno, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.


Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie