Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 11.09.2019 r, na wniosek Pana Wiesława Gałki Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno reprezentującego Gminę Łopuszno, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- budowie pięciu parterowych budynków rekreacji indywidualnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wymiary jednego domku ok. 6,30m na 6,70m, szerokość elewacji frontowej 6,30m z tolerancją 20%, wysokość do okapu od 2,50 do 3,00 m, wysokość do kalenice do 6,00m. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 25O – 45O. Budynki wyposażone w niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: wod.-kan., C.O., elektryka, odgromowa. Budynki będą zlokalizowane w miejscu istniejących, przewidzianych do rozbiórki, na terenie uprzednio przekształconym.

Projektowany zbiornik bezoodpływowy na ścieki.

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 361, 365/3 położonych na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno,
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do działek istniejącym zjazdem z drogi gminnej z działki Nr 351/4 położonej w miejscowości Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie