Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 14:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 12.09.2019 r, na wniosek Pana Wiesława Gałki Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno reprezentującego Gminę Łopuszno, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego (handlowego) związanej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gastronomiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wymiary budynku 8,40m na ok. 27,50 m, szerokość elewacji frontowej 8,40m z tolerancją 20%, wysokość do okapu od 3,50m do 4,50 m, wysokość do kalenice od 6,00m do 8,00m. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 25O – 45O. Budynek wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: wod.-kan., C.O., elektryka, odgromowa. Projektowany zbiornik bezoodpływowy na ścieki.

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 368/21, 368/20 położonych w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do działek istniejącym zjazdem z drogi gminnej z działki Nr 368/14 położonej w miejscowości Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie