Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 14:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 12.09.2019r., na wniosek Pana Wiesława Gałki Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno reprezentującego Gminę Łopuszno, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- budowie zadaszonej estrady na występy plenerowe, wiaty śmietnikowej, kojców ekspozycji zwierząt gospodarskich, wydzielonych miejsc ekspozycji produktów lokalnych, towarzyszących miejsc postojowych dla samochodów osobowych (36 stanowisk) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1. Zadaszona estrada o wymiarach 10,40m na 15,40m, wysokość od 4,00m do 7,00m, dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 15O.

2. Wiata śmietnikowa o wymiarach ok. 7,80m na 6,00m, wysokość od 2,30 do 3,45m, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 15O.

3. Kojce ekspozycji zwierząt gospodarskich (10 szt.). Wymiary jednego kojca 3,00m na 3,00m, wysokość ok. 3,40m, dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 15O.

4. Wydzielone miejsca ekspozycji produktów lokalnych (10 szt.) – forma murku o wysokości ok. 1,00m.

Lokalizacja inwestycji na działce Nr 372/2 położonej przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do działki istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkie z działki Nr 372/1 położonej w miejscowości Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie