Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 listopada 2017 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Łopuszno, dnia 20.11.2017 r.

Znak: GI - 6733.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia, że dnia 17.11.2017r, na wniosek złożony przez Gminę Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

- budowie, oświetlenia drogowego w linii niskiego napięcia "PIOTROWIEC 501" od istniejącego słupa Nr 12/8 wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Piotrowiec ul. Wesoła (dz. Nr 551/2)

Inwestycja jest inwestycją celu publicznego, gdyż ma służyć ogółowi społeczeństwa, zarówno istniejącym jak i nowoprojektowanym odbiorcom energii elektrycznej i umożliwi rozwój pobliskich terenów zagrodowo siedliskowych oraz zwiększy niezawodność ich zasilania.

Obiekt będzie służył poprawie parametrów dostarczanej do odbiorców energii elektrycznej oraz umożliwi przyłączenie do sieci nowych budynków i zwiększenia mocy istniejących odbiorcom na terenie miejscowości Piotrowiec.

Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości Piotrowiec – gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Wykaz działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 540/1, 540/2, 541/2, 542, 543, 544, 545/2, 546, 547, 548, 549, 550 na, których prowadzona będzie inwestycja w miejscowości Piotrowiec obręb 0033, – gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1.Inwestor

2.Pozostałe strony według wykazu zawartego w aktach sprawy.

3.Obwieszczenie, tablice ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Gminy w Łopusznie.

4.a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie