Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2018 16:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 22.06.2018r, na wniosek Pani mgr Małgorzaty Treli, Dyrektor – Szkoły im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń ( dawniej użytkowanych jako jadalnia, kuchnia i magazyn podręczny ), na potrzeby sali dydaktycznej dla klasy „ 0 ” - wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, gmina Łopuszno, oraz instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan, C.O., elektryka, odgromowa i obiektami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmuje pomieszczenia w zachodniej części budynku na parterze.
Stan istniejącego budynku bez zmian.

Możliwy dostęp do działki istniejącym zjazdem i wyjazdem z drogi powiatowej Nr działki 584 w Gnieździskach, obręb 0013 Gnieździska, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Lokalizacja inwestycji na części dz. o Nr 994 położonej na gruntach w miejscowości Gnieździska.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie