Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 sierpnia 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), orazart.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 24.07.2018r. i uzupełniony dnia 16.08.2018r. przez ZELKO Zakład Elektryczny Jarosław Kowalczyk zam. ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn pełnomocnik reprezentujący inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Al. Marszałka
J. Piłsudskiego Nr 51,26-110 Skarżysko – Kamienna,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

„budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym związanym z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 155/6 i nr 156/7 położonych w miejscowości Jasień, gmina Łopuszno”. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje działki oznaczone nr 149, 156/7 i 321, obręb 0017 Jasień, gmina Łopuszno, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie.

Lokalizacja inwestycji na części działki Nr149, 156/7 i 321 położonej w miejscowości Jasień.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie