Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 października 2018 21:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 25.06.2018r, na wniosek Pana Artura Gigielewicza Wspólnika Spółki Jawnej „Delfin Sp. z o.o.”, ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce będącego pełnomocnikiem Gminy Łopuszno ul. Koneck 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowanej przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:


- budowie oczyszczalni ścieków 50 RLM – do 5 m3/d realizowaną w technologii hybrydowej ze złożem biologicznym wspomaganym osadem czynnym wraz z kanalizacją sanitarną obsługującą istniejące budynki mieszkalne oraz instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Prefabrykowana oczyszczalnia ścieków DELFIN PENSJONAT to przepływowy reaktor zbudowany w jednym zbiorniku podzielonym na cztery komory (wg załącznika w aktach sprawy). Zakres budowy obejmuje poletko żwirowo-trzcinowe na powierzchni ok. 70m2, kanalizację sanitarną Ø200 mm, długości ok. 40 mb i kanalizację sanitarną max Ø110 o długości ok. 120 mb oraz drenaż Ø110 o łącznej długości ok. 500 mb.

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 753/11 i 753/18 położonych miejscowości Lasocin.


Możliwy dostęp do działek istniejącym zjazdem i wyjazdem z drogi powiatowej
Nr działki 753/9 w Lasocinie, obręb 0021 Lasocin, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.


Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie