Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2018 13:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późń. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 27.12.2018r, na wniosek : - pań. Sylwii i Janusza Petrus , zam. Piotrowiec, ul. Kielecka 32, 26-070 Łopuszno, pań. Marioli i Jarosława Cichoń zam. Łopuszno, ul. Spacerowa 6, 26-070 Łopuszno, pana Bonifacego Sornat zam. Eustachów Mały 9A, 26-070 Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

-„ przebudowie istniejącej elektroenergetycznej sieci średniego napięcia napowietrzno-kablowej oraz budowa nowej elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia na działkach ewidencyjnych nr : - 356/7, 356/8, 357/6 oraz 611/14 położonych w miejscowości Łopuszno przy ulicy Zakładowej , gmina Łopuszno” wraz z przebudową i budową słupów energetycznych , linii kablowych, muf kablowych oraz robotami towarzyszącymi - niezbędnymi w tym zakresie.

Możliwy dostęp do działek istniejącym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Łopuszno obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Lokalizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr. : 356/7, 356/8, 357/6 i 611/14położonych w miejscowości Łopuszno.

Strony w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41§ 1 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny ( art. 41§ 2 ).

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie