Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2019 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 28.02.2019 r., na wniosek: Pana Jacka Palacza Kierownika SZGK w Antonielowie 26A, 26-070 Łopuszno działającego na rzecz i w imieniu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielów 26A, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- Budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy Ø 90 o długości około 580 metrów bieżących, wraz z osprzętem oraz hydrantami przeciw pożarowymi. Lokalizacja sieci wodociągowej planowana jest w działkach oznaczonych Nr. : 256/3, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265/9, 265/6, 266/2, 267/5, 268, 269, 270 i 143/2 w miejscowości Jedle, Obręb 0018 Jedle, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do w/w. działek z dróg gminnych – o numerach ewidencyjnych działek143/2 i 266/2 położonych w miejscowości Jedle.

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr : 256/3, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265/9, 265/6, 266/2, 267/5, 268, 269, 270 i 143/2 położonych w miejscowości Jedle Obręb 0018 Jedle, gmina Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie