Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 sierpnia 2017 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 01.06.2017r, na wniosek z dnia 26.05.2017r., który został uzupełniony o braki w dniu 13.06.2017 r., złożony przez pełnomocnika Pana Mateusza Brelaka reprezentującego firmę Kasje Sp. z o.o. Wiśniówka Nr 75, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk, działającego w imieniu i na rzecz, PGE dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Piłsudskiego Nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna została wydana: DECYZJA Nr 03/2017 Wójta Gminy Łopuszno, Znak: GI-6733.03.2017 z dnia 04.08.2017r., w sprawie – ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Eustachów gm. Łopuszno polegającej na wybudowaniu stacji transformatorowej 15/0,4 kV linii napowietrznej dwutorowej średniego i niskiego napięcia oraz odcinka linii kablowej niskiego napięcia. Inwestycja polegała będzie na wybudowania słupowej stacji transformatorowej. Projektowana stacja zostanie zasilona linią niepełnoizolowaną w systemie PAS poprzez bramkę łącznikową w trzonie linii SN GPZ Małogoszcz-Łopuszno. W tym celu zostanie wybudowana nowa linia dwutorowa na nowoprojektowanych stanowiskach słupowych od Nr 71/1- 71/6 pełniąca dwie funkcje:

- zasilenie nowej stacji transformatorowej średnim napięciem - linia SN będzie realizowana za pomocą przewodów niepełnoizolowanych ( np. BLX-T 3x35mm2) dł. 310 m., część linii napowietrznej między stanowiskiem słupowym Nr 71 - 71/1 zostanie zamieniona na kablową (np. XRUHAKXS 3x1x120mm2 dł. 112m).

- przejęcie części linii niskiego napięcia - nowoprojektowana linia będzie wykonana przewodami typu AsXSn 4x50mm2 dł. 360m, linia wbudowana będzie między stanowiskami Nr 71/1-71/6 i nawiązana zostanie do dwóch istniejących stanowisk słupowych na dz. Nr 13/3 oraz 119/2. Ze stanowiska słupowego Nr 71/6 zostanie wykonana linia kablowa niskiego napięcia wzdłuż drogi gminnej Nr. ew. 100. Nowa linia zostanie wykonana kablem typu YAKXS 4x120mm. dł. 135m.

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 98, 100, 101/2, 101/3, 102/3, 402, 104/5, 104/4, 104/1, 104/3, 420/1, 420/3, 420/5, 106, 107, 108, 119/1, 99, 185/3, 101/4, 13/3, 14/2, 119/2 położonych w miejscowości Eustachów Duży, obręb 0009 Eustachów Duży, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyski.


USTALA SIĘ


Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na:


budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Eustachów gm. Łopuszno polegającej na wybudowaniu stacji transformatorowej 15/0,4 kV linii napowietrznej dwutorowej średniego i niskiego napięcia oraz odcinka linii kablowej niskiego napięcia. Inwestycja polegała będzie na wybudowania słupowej stacji transformatorowej. Projektowana stacja zostanie zasilona linią niepełnoizolowaną w systemie PAS poprzez bramkę łącznikową w trzonie linii SN GPZ Małogoszcz-Łopuszno. W tym celu zostanie wybudowana nowa linia dwutorowa na nowoprojektowanych stanowiskach słupowych od Nr 71/1- 71/6 pełniąca dwie funkcje:

- zasilenie nowej stacji transformatorowej średnim napięciem - linia SN będzie realizowana za pomocą przewodów niepełnoizolowanych ( np. BLX-T 3x35mm2) dł. 310 m., część linii napowietrznej między stanowiskiem słupowym Nr 71 - 71/1 zostanie zamieniona na kablową (np. XRUHAKXS 3x1x120mm2 dł. 112m).

- przejęcie części linii niskiego napięcia - nowoprojektowana linia będzie wykonana przewodami typu AsXSn 4x50mm2 dł. 360m, linia wbudowana będzie między stanowiskami Nr 71/1-71/6 i nawiązana zostanie do dwóch istniejących stanowisk słupowych na dz. Nr 13/3 oraz 119/2. Ze stanowiska słupowego Nr 71/6 zostanie wykonana linia kablowa niskiego napięcia wzdłuż drogi gminnej Nr. ew. 100. Nowa linia zostanie wykonana kablem typu YAKXS 4x120mm. dł. 135m.


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienia bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie