Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2019 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że wydana została: DECYZJA Nr 05/2019 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.04.2019 z dnia 01.08.2019r. dla Pana Kaspra Strąka, ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, reprezentującego firmę PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

- budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową na dz. nr ewid. 709, 401/1 w obrębie Lasocin, gm. Łopuszno oraz na dz. nr ewid. 436, 356, 367 w obrębie Ewelinów, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym (pokój Nr 21) Urzędu Gminy w Łopusznie.


Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie