Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 10:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2019r., wydał decyzję Nr 2/19, znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A,VIII piętro, pok. 839, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie