Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 sierpnia 2017 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopuszno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 173), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) oraz Uchwały Nr XIII/85/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno.


zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 19 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno, w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Łopuszno.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łopuszno na adres: 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1405) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

  • projekcie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno,
  • prognozie oddziaływania na środowisko w.w. zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym - zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@lopuszno.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łopuszno.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie