Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2019 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej wokół terenu trzech krzyży” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”

Ogłoszenie nr 520092405-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.

Łopuszno: „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lopuszno.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.lopuszno.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej

pod adres: Urząd Gminy ŁOPUSZNO - Ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej wokół terenu trzech krzyży” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół trzech krzyży na działce o numerze ewidencyjnym nr 431 położonej w miejscowości Łopuszno, obręb geodezyjny Łopuszno. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie numerów prac. Rozstrzygnięcie Konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu – którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu – do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie.


II.3) Główny kod CPV 71220000-6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (Zespoły Projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki: • osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP, • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Projektowe, posługujące się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Tak


Należy podać dla jakiego zawodu:
Architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu - 80

kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 24/05/2019, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

Termin podany w pkt. IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pracę konkursową należy złożyć, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w sekretariacie Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno w terminie do 21.06.2019r. do godz. 15:00.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I Nagroda: zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie