Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2018 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska Nr 3.
II. Określenie stanowiska pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie
III. Wymagania.
1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach kultury,
c. obywatelstwo polskie,
d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e. nieposzlakowana opinia,
f. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
g. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.:Dz.U.2018.1458), i. znajomość przepisów, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wymagania dodatkowe:
a. umiejętności organizacyjne, menadżerskie i interpersonalne,
b. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury,
c. osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych,
d. doświadczenie w organizacji imprez plenerowych, w tym imprez masowych,
e. doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Nadzór nad podstawową działalnością GOK.
2. Zarządzanie i reprezentowanie na zewnątrz instytucji kultury.
3. Współdziałanie z instytucjami kultury, samorządem gminnym, stowarzyszeniami, fundacjami organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.
4. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia instytucji kultury.
5. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność GOK.
6. Prowadzenie polityki zatrudnienia w jednostce.
7. Udzielanie informacji Organizatorowi o funkcjonowaniu instytucji na każde jego żądanie.
8. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom gminy.
9. Przygotowywanie oraz składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
10. Pozyskiwanie z zewnątrz środków finansowych na bieżącą działalność i rozwój GOK
11. Realizacja innych zadań koniecznych dla prawidłowego wykonywania obowiązków.V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;.
a. praca biurowa, opcjonalnie w terenie,
b. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy, 8 godzin na dobę,
c. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynkuW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.VI. Czasookres zatrudnienia.
Po podjęciu przez Wójta Gminy Łopuszno decyzji o powołaniu Kierownika GOK, zostanie on powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.VII. Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy (pełny etat).VIII. Termin rozpoczęcia pracy: 29 października 2018 rokuIX. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem aplikowania na w/w stanowisko wraz z podaniem danych adresowych, nr telefonu, adresu e-mail.
2. CV.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z podaniem daty zawarcia umowy o pracę.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach.
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego przez pracodawcę lekarza medycyny pracy).
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).
11. Referencje.
12. Koncepcję działania GOK (w formie pisemnej) zawierającą między innymi opis proponowanych przez kandydata:
a. sposobu organizacji i zarządzania GOK z uwzględnieniem: warunków organizacyjno-finansowych, programu działania oraz planu pracy,
b. planu działania z zakresu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność GOK.
13.Wykaz złożonych dokumentów.
Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów itp. uwierzytelnione poprzez złożenie podpisu na dokumencie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.X. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie”w terminie do dnia 24 października 2018 roku do godz. 13.00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie, pok. Nr 5.
Aplikacje, które wpłyną drogą mailową oraz fax-em nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.lopuszno.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach:
Pierwszy etap polega na analizie formalnej dokumentów.
Drugi etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.
O dopuszczeniu do II etapu, osoby które spełniają warunki formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną.XI. Informacje dodatkowe
1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury będą dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska nr 3, 26-070 Łopuszno w godzinach urzędowania placówki.
2. Wójt Gminy Łopuszno zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków do 7 dni od upływu terminu składania wniosków.Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 041 3914255 wewn. 13.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie