Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 listopada 2017 17:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy, - 1 etat.

2. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,

b) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (Word, Excel), System Informacji Prawnej LEX, znajomość programów księgowych,

c) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, opłacie skarbowej, o rachunkowości oraz ustaw – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

d) obywatelstwo polskie,

e) nieposzlakowana opinia,

f) obsługa urządzeń biurowych.


3. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;

c) dyspozycyjność;

d) systematyczność, dokładność, uczciwość, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.


4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, sporządzanie decyzji wymiarowych, decyzji zmieniających (nakazów płatniczych), ustalających wysokość zobowiązań podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych;

2) Przyjmowanie, weryfikacja informacji podatkowych oraz wzywanie podatników do złożenia informacji podatkowych;

3) Kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

4) Dokonywanie zmian wymiaru podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego;

5) Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków;

6) Systematyczne dokonywanie zmian na kontach podatników;

7) Przeprowadzenie analizy oraz kontroli w terenie odnośnie złożonych informacji podatkowych pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym;

8) Sporządzanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatków na poszczególne sołectwa;

9) Prowadzenie spraw (przygotowanie opinii i innych dokumentów oraz informacji niezbędnych do wydania decyzji o umorzeniu zaległości, odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty) związanych z ulgami i zwolnieniami podatkowymi stosowanymi na wniosek podatników oraz do stosowania z Urzędu w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

10) Wykonywanie wszelkich prac związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych (np. nieskutecznie dostarczona decyzja – poszukiwanie podatnika, użytkownika lub spadkobiercy);

11) Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis dla przedsiębiorców i rolników;

12) Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom i rolnikom oraz wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;

13) Sporządzanie informacji, analiz, zestawień z zakresów podatków na Sesje, Komisje Rady Gminy lub na potrzeby Wójta Gminy;

14) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i figurowaniu w ewidencji podatkowej;

15) Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących skutków z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych;

16) Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sporządzanie prognoz dochodów wynikających z projektów uchwał podatkowych, do planowania budżetu na rok następny;

17) Wydawanie dokumentów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników dla ZUS i KRUS;

18) Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu:

- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania tj. bloczków opłaty targowej, dowodów wpłaty KP, dowodów wypłaty KW,

- przyjmowanie i rozliczanie opłaty targowej,

- przyjmowanie opłaty skarbowej,

- odprowadzanie gotówki do banku,

- sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą kasową,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych;

19) Obsługa interesantów w sprawach skarg, wniosków i odwołań w zakresie podatków i opłat.

20) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;

21) Zastępuje w czynnościach służbowych pracownika ds. księgowości podatkowej w przypadku jego nieobecności w pracy;

22) Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, spraw zleconych przez przełożonych.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

d) kserokopie świadectw pracy;

e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

g) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U.2016.922).


Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.


6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5); lub
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).

Informacja dodatkowa: w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.


Termin składania ofert upływa z dniem 15.11.2017 r. o godz. 1500. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz obsługi kasy”.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.

Dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie