Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2018 16:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że wydana została: DECYZJA Nr 03/2018 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.03.2018 z dnia 11.10.2018r. dla Pana Jarosława Kowalczyka, reprezentującego firmę ZELKO Jarosław Kowalczyk, ul. Staszica 18, 26-120 Bliżyn, działającego na rzecz i w imieniu firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudzkiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

- budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, związane z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działkach Nr ew. 156/6 i 156/7, położenie inwestycji: działki nr ewid. 149, 321, 156/7, obręb 0017 – Jasień, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym (pokój Nr 21) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie