Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

25 lipca 2017 10:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

Ogłoszenie nr 554711-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.

Gmina Łopuszno: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łopuszno, krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12 , 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, , e-mail gmina@lopuszno.pl, , faks +48413914054.

Adres strony internetowej (URL): www.lopuszno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.lopuszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, pokój Nr 5 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

Numer referencyjny: GI.271.26.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Spacerowa (352,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona prawa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona lewa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie głębokiego recyklingu z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 18 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,20 m z 30% doziarnieniem kruszywem łamanym 0-31,5 mm, - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,15 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,10 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety na skrzyżowaniach z drogami dojazd. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Górny Bór (330,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - obustronnie kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 cm, wykonane razem z warstwami podbudowy. - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość średnio 5 cm po wykonaniu warstwy bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Remont przepustu z rur o średnicy 60 cm - wymiana uszkodzonych rur na wlocie przepustu na żelbetowe śr. 60 cm – 2 mb - wykonanie 2 szt. murków czołowych wylewanych na mokro z betonu zbrojonego C 25/30 (wym. 25 cm x 250 cm x 140 cm) na ławie z betonu C 16/20 (gr. 40 cm i szer. 35 cm). Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki (160,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona lewa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona prawa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa profilowo-wiążąca AC 11W gr. średnio 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,60 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,55 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Roboty odwodnieniowe; W celu odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni pod umocnionym poboczem z kostki przy wylocie przepustu pod koroną drogi wykonać studzienkę kanalizacji deszczowej z kratką wpustową i przykanalikiem z rury z tworzywa o średnicy 250 mm. Wykonanie wymiany uszkodzonej (pękniętej) rury o średnicy 60 cm przy wylocie przepustu z odmuleniem części przelotowej przepustu. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych prostych na wlocie i wylocie przepustu. Pogłębienie rowu przy wlocie przepustu śr. głębokość 55 cm 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do siwz, b) dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 7 do siwz, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, d) przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 9 do siwz,

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:lub zakończenia: 2017-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi w ramach której zostały wykonane roboty budowlane w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej, 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności następującym sprzętem: walec stalowy min. 8 t – 1 szt., walec ogumiony – 1 szt., rozkładarka masy – 1 szt.,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) wykaz robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób (zał. nr 4 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do siwz) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób (zał. nr 4 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do siwz) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.lopuszno.pl wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 5. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 4.500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Część 2 – 1.500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). Część 3 – 1.500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Cena60,00

Okres udzielonej rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do siwz.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona prawa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona lewa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie głębokiego recyklingu z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 18 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,20 m z 30% doziarnieniem kruszywem łamanym 0-31,5 mm, - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,15 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,10 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety na skrzyżowaniach z drogami dojazd. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2%

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Cena60,00

Okres udzielonej rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Górny Bór (330,00 mb)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - obustronnie kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 cm, wykonane razem z warstwami podbudowy. - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość średnio 5 cm po wykonaniu warstwy bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Remont przepustu z rur o średnicy 60 cm - wymiana uszkodzonych rur na wlocie przepustu na żelbetowe śr. 60 cm – 2 mb - wykonanie 2 szt. murków czołowych wylewanych na mokro z betonu zbrojonego C 25/30 (wym. 25 cm x 250 cm x 140 cm) na ławie z betonu C 16/20 (gr. 40 cm i szer. 35 cm).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Cena60,00

Okres udzielonej rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki (160,00 mb)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona lewa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona prawa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa profilowo-wiążąca AC 11W gr. średnio 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,60 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,55 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Roboty odwodnieniowe; W celu odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni pod umocnionym poboczem z kostki przy wylocie przepustu pod koroną drogi wykonać studzienkę kanalizacji deszczowej z kratką wpustową i przykanalikiem z rury z tworzywa o średnicy 250 mm. Wykonanie wymiany uszkodzonej (pękniętej) rury o średnicy 60 cm przy wylocie przepustu z odmuleniem części przelotowej przepustu. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych prostych na wlocie i wylocie przepustu. Pogłębienie rowu przy wlocie przepustu śr. głębokość 55 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena60,00

Okres udzielonej rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania

 

20 lipca 2017 11:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

Początek formularza

Ogłoszenie nr 542613-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Gmina Łopuszno: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łopuszno, krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka 12 , 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, , e-mail gmina@lopuszno.pl, , faks +48413914054.
Adres strony internetowej (URL): www.lopuszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lopuszno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, pokój Nr 5 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb. Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb
Numer referencyjny: GI.271.25.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Spacerowa (352,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona prawa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona lewa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie głębokiego recyklingu z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 18 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,20 m z 30% doziarnieniem kruszywem łamanym 0-31,5 mm, - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,15 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,10 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety na skrzyżowaniach z drogami dojazd. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Górny Bór (330,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - obustronnie kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 cm, wykonane razem z warstwami podbudowy. - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość średnio 5 cm po wykonaniu warstwy bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Remont przepustu z rur o średnicy 60 cm - wymiana uszkodzonych rur na wlocie przepustu na żelbetowe śr. 60 cm – 2 mb - wykonanie 2 szt. murków czołowych wylewanych na mokro z betonu zbrojonego C 25/30 (wym. 25 cm x 250 cm x 140 cm) na ławie z betonu C 16/20 (gr. 40 cm i szer. 35 cm). Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki (160,00 mb) Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona lewa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona prawa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa profilowo-wiążąca AC 11W gr. średnio 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,60 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,55 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Roboty odwodnieniowe; W celu odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni pod umocnionym poboczem z kostki przy wylocie przepustu pod koroną drogi wykonać studzienkę kanalizacji deszczowej z kratką wpustową i przykanalikiem z rury z tworzywa o średnicy 250 mm. Wykonanie wymiany uszkodzonej (pękniętej) rury o średnicy 60 cm przy wylocie przepustu z odmuleniem części przelotowej przepustu. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych prostych na wlocie i wylocie przepustu. Pogłębienie rowu przy wlocie przepustu śr. głębokość 55 cm Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do siwz, b) dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 7 do siwz, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, d) przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 9 do siwz,

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi w ramach której zostały wykonane roboty budowlane w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej, 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności następującym sprzętem: walec stalowy min. 8 t – 1 szt., walec ogumiony – 1 szt., rozkładarka masy – 1 szt.,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) wykaz robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób (zał. nr 4 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do siwz) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób (zał. nr 4 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do siwz) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.lopuszno.pl wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

5. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 4.500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100).

Część 2 – 1.500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

Część 3 – 1.500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres udzielonej rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona prawa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona lewa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie głębokiego recyklingu z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 18 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,20 m z 30% doziarnieniem kruszywem łamanym 0-31,5 mm, - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,15 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,10 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety na skrzyżowaniach z drogami dojazd. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2%
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres udzielonej rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie ul. Górny Bór (330,00 mb)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - obustronnie kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 cm, wykonane razem z warstwami podbudowy. - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość średnio 5 cm po wykonaniu warstwy bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Remont przepustu z rur o średnicy 60 cm - wymiana uszkodzonych rur na wlocie przepustu na żelbetowe śr. 60 cm – 2 mb - wykonanie 2 szt. murków czołowych wylewanych na mokro z betonu zbrojonego C 25/30 (wym. 25 cm x 250 cm x 140 cm) na ławie z betonu C 16/20 (gr. 40 cm i szer. 35 cm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres udzielonej rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fanisławiczki (160,00 mb)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - strona lewa kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm, - strona prawa kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni krawężnikiem ułożonym na płask 15x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu łączna szerokość 145 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa profilowo-wiążąca AC 11W gr. średnio 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,60 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,55 m. Niweletę nawierzchni jezdni dostosować do niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy 2% Roboty odwodnieniowe; W celu odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni pod umocnionym poboczem z kostki przy wylocie przepustu pod koroną drogi wykonać studzienkę kanalizacji deszczowej z kratką wpustową i przykanalikiem z rury z tworzywa o średnicy 250 mm. Wykonanie wymiany uszkodzonej (pękniętej) rury o średnicy 60 cm przy wylocie przepustu z odmuleniem części przelotowej przepustu. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych prostych na wlocie i wylocie przepustu. Pogłębienie rowu przy wlocie przepustu śr. głębokość 55 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres udzielonej rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie