Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2018 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 601960-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

Gmina Łopuszno: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łopuszno, krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12 , 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (URL): www.lopuszno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.bip.lopuszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

Numer referencyjny: GI.271.15.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019” 3.2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie i odwozie dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Łopuszno wraz z opiekunami. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy Części: I, II, III. Oferty można składać na jedną, dwie lub trzy części. 3.4. W ramach poszczególnych Części wyznacza się następujące trasy: Część 1. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Dzienny przebieg na trasach - 460 km w tym: Autobus – 376 km BUS – 84 km Do wykonania dowozów potrzebnych jest cztery autobusy oraz jeden BUS o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: AUTOBUS Nr 1 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Nowek - Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Olszówka - Łopuszno (58 uczniów; 28 km); Trasa nr 2 Łopuszno - Józefina – Czałczyn - Łopuszno (58 uczniów; 12 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Czałczyn - Józefina - Olszówka - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Józefina – Olszówka –Sarbice Pierwsze - Dobrzeszów - Nowek - Łopuszno (28km); Ogółem Autobus Nr 1 - 84 km; AUTOBUS Nr 2 – 56 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Piotrowiec - Zasłońce - Wielebnów - Łopuszno (28 uczniów; 23 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Czartoszowy - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (45 uczniów; 18 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Jedle - Marianów(Mały) - Marianów (cegielnia) - Marianów (Duży) -Jedle – Eustachów Mały - Łopuszno (56 uczniów; 15 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Piotrowiec - Łopuszno (21 km); Ogółem Autobus nr 2 - 94 km; AUTOBUS Nr 3 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Sarbice Pierwsze - Krężołek – Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 uczniów; 20 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Zagórki - Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Snochowice, ul. Okrajek – Orczów – Eustachów Duży - Łopuszno (58 uczniów; 16 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Okrajek – Orczów- Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Snochowice, ul. Zagórki – Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża - Snochowice, ul. Okrajek - Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Sarbice Pierwsze –Krężołek - Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 km); Ogółem autobus Nr 3 – 100 km; AUTOBUS Nr 4 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Rudniki - Naramów wieś - Lasocin – Ewelinów - Antonielów - Skałka Polska - Barycz - Łopuszno (58 uczniów; 25 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Grabownica- Michala Góra- Czartoszowy - Marianów (cegielnia) - Jedle - Łopuszno (52 uczniów; 17 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Jasień - Barycz - Antonielów - Ewelinów - Lasocin - Naramów - Łopuszno (25 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Jedle - Marianów (cegielnia) - Czartoszowy – Michala Góra - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Naramów - Lasocin - Ewelinów - Skałka Polska – Antonielów - Barycz - Łopuszno (26 km); Ogółem Autobus nr 4 – 110 km; BUS Nr 1 – 30 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Jasień - Łopuszno (30 uczniów; 4 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Antonielów - Łopuszno (30 uczniów; 36 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Antonielów - Łopuszno (36 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Zasłońce - Łopuszno (8 km); BUS nr 1 – 84 km; CZĘŚĆ 2. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Dzienny przebieg na trasach – 106 km. Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa nr l – Gnieździska – Kopaniny – Wrzosówka – Gnieździska (10 – 15 uczniów); 11,5 km x 3 kursy dziennie = 34,5 km. Trasa nr 2 – Gnieździska – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Młynki – Wierna Rzeka – Gnieździska (50 uczniów); 14 km x 1 kurs dziennie = 14 km. Trasa nr 3 – Gnieździska – Fanisławice – Fanisławiczki – Gnieździska (50 uczniów); 14,5 km x 1 kurs dziennie = 14,5 km. Trasa nr 4 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 20,5 km x 1 kurs dziennie = 20,5 km Trasa nr 5 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 22,5 km x 1 kurs dziennie = 22,5 km. CZĘŚĆ 3. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Dzienny przebieg na trasach - 159 km Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących 56 zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa Nr 1 - 56 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Jóźwików - Dobrzeszów - 32 km (59 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (33 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (26 uczniów) Trasa Nr 2 - 46 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Nowek - Piotrowiec - Kuźniaki - Dobrzeszów - 21 km (46 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (20 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (26 uczniów)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:lub zakończenia: 2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadania uprawnień wynikających z odrębnych przepisów tj.: a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) dysponowania pojazdami, którymi będzie realizował zamówienie dopuszczonymi do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 tekst jednolity poz. 1137 ze zm.) o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż ilość dzieci przewożonych na danej trasie oraz miejsce dla opiekuna. b) dysponowania osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami oraz do przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 155); oraz staż pracy w charakterze kierowcy nie krótszy niż 5 lat. c) wykonywaniem co najmniej 2 usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, które zostały wykonane należycie,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia: - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1907 z późn. zm.), b) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej: - polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. c) w celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej: - wykaz pojazdów do realizacji zamówienia potwierdzający prawo do dysponowania przez Wykonawcę autobusami wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dowody rejestracyjne wykazanych pojazdów do realizacji zamówienia potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.); - wykaz osób, które będą realizować zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia - zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ, - wykazu wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi że zostały wykonane należycie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. d) w celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 7.500,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100). Część 2 – 1.300,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100). Część 3 – 2.200,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

Czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiając przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP . 2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-17, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dzienny przebieg na trasach - 460 km w tym: Autobus – 376 km BUS – 84 km Do wykonania dowozów potrzebnych jest cztery autobusy oraz jeden BUS o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: AUTOBUS Nr 1 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Nowek - Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Olszówka - Łopuszno (58 uczniów; 28 km); Trasa nr 2 Łopuszno - Józefina – Czałczyn - Łopuszno (58 uczniów; 12 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Czałczyn - Józefina - Olszówka - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Józefina – Olszówka –Sarbice Pierwsze - Dobrzeszów - Nowek - Łopuszno (28km); Ogółem Autobus Nr 1 - 84 km; AUTOBUS Nr 2 – 56 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Piotrowiec - Zasłońce - Wielebnów - Łopuszno (28 uczniów; 23 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Czartoszowy - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (45 uczniów; 18 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Jedle - Marianów(Mały) - Marianów (cegielnia) - Marianów (Duży) -Jedle – Eustachów Mały - Łopuszno (56 uczniów; 15 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Piotrowiec - Łopuszno (21 km); Ogółem Autobus nr 2 - 94 km; AUTOBUS Nr 3 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Sarbice Pierwsze - Krężołek – Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 uczniów; 20 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Zagórki - Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Snochowice, ul. Okrajek – Orczów – Eustachów Duży - Łopuszno (58 uczniów; 16 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Okrajek – Orczów- Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Snochowice, ul. Zagórki – Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża - Snochowice, ul. Okrajek - Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Sarbice Pierwsze –Krężołek - Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 km); Ogółem autobus Nr 3 – 100 km; AUTOBUS Nr 4 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Rudniki - Naramów wieś - Lasocin – Ewelinów - Antonielów - Skałka Polska - Barycz - Łopuszno (58 uczniów; 25 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Grabownica- Michala Góra- Czartoszowy - Marianów (cegielnia) - Jedle - Łopuszno (52 uczniów; 17 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Jasień - Barycz - Antonielów - Ewelinów - Lasocin - Naramów - Łopuszno (25 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Jedle - Marianów (cegielnia) - Czartoszowy – Michala Góra - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Naramów - Lasocin - Ewelinów - Skałka Polska – Antonielów - Barycz - Łopuszno (26 km); Ogółem Autobus nr 4 – 110 km; BUS Nr 1 – 30 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Jasień - Łopuszno (30 uczniów; 4 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Antonielów - Łopuszno (30 uczniów; 36 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Antonielów - Łopuszno (36 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Zasłońce - Łopuszno (8 km); BUS nr 1 – 84 km;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-21

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

Czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dzienny przebieg na trasach – 106 km. Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa nr l – Gnieździska – Kopaniny – Wrzosówka – Gnieździska (10 – 15 uczniów); 11,5 km x 3 kursy dziennie = 34,5 km. Trasa nr 2 – Gnieździska – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Młynki – Wierna Rzeka – Gnieździska (50 uczniów); 14 km x 1 kurs dziennie = 14 km. Trasa nr 3 – Gnieździska – Fanisławice – Fanisławiczki – Gnieździska (50 uczniów); 14,5 km x 1 kurs dziennie = 14,5 km. Trasa nr 4 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 20,5 km x 1 kurs dziennie = 20,5 km Trasa nr 5 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 22,5 km x 1 kurs dziennie = 22,5 km.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-21

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

Czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dzienny przebieg na trasach - 159 km Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących 56 zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa Nr 1 - 56 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Jóźwików - Dobrzeszów - 32 km (59 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (33 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (26 uczniów) Trasa Nr 2 - 46 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Nowek - Piotrowiec - Kuźniaki - Dobrzeszów - 21 km (46 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (20 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (26 uczniów)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-21

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

Czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie