Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2018 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m2/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie nr 500122016-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Łopuszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566360-N-2018

Data: 30/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): http://www.lopuszno.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400.aspx?id=2bb9e05e-3582-42c3-abb6-ee77ff2afddf Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400.aspx?id=2bb9e05e-3582-42c3-abb6-ee77ff2afddf Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://bip.lopuszno.pl/lista/zamowienia-powyzej-30-000-euro Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.lopuszno.pl/lista/zamowienia-powyzej-30-000-euro Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie