Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2018 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

24/10/2018S205- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Łopuszno: Instalacje słoneczne

2018/S 205-467937

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 177-400555)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12

Łopuszno

26-070

Polska

Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik

Tel.: +48 606206214

E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl

Faks: +48 413914054

Kod NUTS: PL72

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lopuszno.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Numer referencyjny: GI.271.17.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09332000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w systemie zaprojektuj i wybuduj

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/10/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400555

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/10/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 06/11/2018

Czas lokalny: 10:15

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 23/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 06/11/2018

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie